Evropska raziskava o kakovosti življenja 2016

Evropska raziskava o kakovosti življenja 2016

Seznanite se s ključnimi ugotovitvami in splošnimi rezultati evropske raziskave o kakovosti življenja 2016 v obliki interaktivne predstavitve.

Eurofoundova evropska raziskava o kakovosti življenja (EQLS) dokumentira življenjske pogoje in socialni položaj ljudi ter proučuje težave, s katerimi se srečujejo evropski državljani. Od septembra 2016 do marca 2017 je Eurofound izvedel svojo četrto raziskavo EQLS (od leta 2003). V raziskavo EQLS 2016 je bilo vključenih skoraj 37 000 ljudi iz 33 držav – 28 držav članic EU in 5 držav kandidatk (Albanija, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora, Srbija in Turčija). Izsledki te raziskave podajajo podrobne informacije o najrazličnejših vprašanjih s treh glavnih področij:

 • kakovost življenja: subjektivna blaginja, optimizem, zdravje, življenjski standard in vidiki pomanjkanja, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
 • kakovost družbe: socialna negotovost, dojemanje socialne izključenosti in napetosti v družbi, zaupanje v ljudi in institucije, sodelovanje in vključenost v družbo, sodelovanje pri usposabljanjih/vseživljenjskem učenju;
 • kakovost javnih storitev: zdravstveno varstvo, dolgotrajna oskrba, varstvo otrok in druge javne storitve.

Glavne ugotovitve

Raziskovalec podatkov

Poglejte, raziščite in primerjajte podatke o kakovosti življenja, družbe in javnih storitev v EU in posameznih državah s pomočjo našega interaktivnega raziskovalca podatkov.

Skupni rezultati raziskave EQLS o kakovosti življenja iz leta 2016 kažejo na splošni napredek na treh glavnih področjih pregleda: kakovost življenja, kakovost družbe in kakovost javnih storitev, čeprav to ne velja za vse države in vse družbene skupine.

Gre za splošen napredek glede kakovosti življenja v primerjavi z ravnjo iz obdobja pred krizo. Raven optimizma je višja v primerjavi s prejšnjo raziskavo, večje pa je tudi zadovoljstvo z življenjskim standardom, medtem ko ravni zadovoljstva v življenju in sreče ostajata stabilni. Ravni zadovoljstva z življenjskim standardom se po državah članicah izenačujejo, po poročanju na podlagi lastne ocene se je kakovost zdravja povsod izboljšala, materialne stiske pa so se zmanjšale (več ljudi lahko shaja s svojimi prihodki). Razmere na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja so se poslabšale in v dveh tretjinah držav so ljudje resno zaskrbljeni glede nezadostnega prihodka v starosti.

Izsledki raziskave kažejo na splošno izboljšanje kakovosti družbenih kazalnikov od leta 2011. Zaupanje v nacionalne institucije se je povečalo, vključevanje in sodelovanje v družbenih organizacijah sta v vzponu, povečalo se je tudi zaupanje v ljudi med osebami, starimi od 18–24 let, občutki družbene izključenosti so se zmanjšali, napetosti med revnimi in bogatimi, upravo in delavci, starimi in mladimi, moškimi in ženskami so se zmanjšale, zaznati pa je mogoče nekoliko večjo napetost med verskimi in etničnimi skupinami, v manjšem obsegu pa tudi na podlagi spolne usmerjenosti.

Podatki kažejo tudi splošno izboljšanje kakovosti javnih storitev glede na prejšnjo raziskavo. Ravni zadovoljstva z več ključnimi javnimi storitvami, kot sta zdravstveno varstvo in javni prevoz, so se povišale. Otroško varstvo se je izboljšalo v več državah, kjer so bile vrednosti pred tem nizke. V številnih državah je nastala težava glede dostopa do obratov recikliranja, medtem ko je v nekaterih državah sporen dostop do javnih storitev na podeželju. Kakovost javnih storitev pa se v državah članicah še vedno močno razlikuje.

Ozadje

Raziskava je vseevropska, edina svoje vrste in poteka vsake štiri do pet let, njen namen pa je objektivno proučiti, v kakšnih okoliščinah živijo državljani, kako sami vidijo te okoliščine in kako na splošno ocenjujejo svoje življenje, da bi ustvarili bogato zbirko podatkov o kakovosti življenja ljudi v Evropi. Raziskava prikazuje podatke o vprašanjih, ki jih splošna statistika ne zajema, na primer dojemanje kakovosti družbe, zaupanje v institucije in družbene napetosti. Obravnava več vprašanj, na primer nastanitev, pomanjkanje, družina, zdravje in blaginja. Obravnava tudi subjektivne teme, na primer, kako srečni so ljudje, v kakšnem obsegu so zadovoljni s svojim življenjem in koliko sodelujejo v družbi.

 • Raziskava EQLS za leto 2003: 28 držav: EU-25 in 3 države kandidatke: Bolgarija, Romunija in Turčija.
 • Raziskava EQLS za leto 2007: 31 držav: EU-27, Norveška in države kandidatke: Hrvaška, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Turčija.
 • Raziskava EQLS za leto 2011: 34 držav: EU-27 in 7 držav kandidatk ali predpristopnih držav: Hrvaška, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Islandija, Kosovo, Črna gora, Srbija in Turčija.
 • Nova raziskava EQLS za leto 2016: 33 držav: EU-28 in 5 držav kandidatk: Albanija, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora, Srbija in Turčija.

Metodologija

Raziskava EQLS je raziskava odrasle populacije (18+), ki živi v zasebnih gospodinjstvih, in temelji na statističnem vzorcu z različnimi predstavniki družbe. V vzorec za leto 2016 je bilo odvisno od velikosti države in nacionalnih dogovorov vključenih od 1 000 do 2 000 ljudi v vsaki državi.

Partnerji Eurofoundovih raziskav, Kantar Public, so izvedli osebne pogovore na domu anketirancev v obliki računalniško podprtega osebnega anketiranja (CAPI), pogovor pa je zajemal obsežen seznam vprašanj glede kakovosti njihovega življenja. (Vse zbrane informacije so bile obdelane tako, da sta bili zagotovljeni stroga zaupnost in anonimnost vsakega anketiranca.) Vprašalnik za raziskavo EQLS za leto 2016 ima velik poudarek na javnih storitvah (zdravstveno varstvo, dolgotrajna oskrba, varstvo otrok in šolstvo) ter meri različne vidike kakovosti, kot so pravičen dostop, objekti, osebje in informacije, ki so na voljo državljanom. Podrobnosti o metodologiji raziskave so na voljo na spletu.

Dodatne informacije

 • V pripravi: objava evropske raziskave o kakovosti življenja 2016: poročilo o pregledu
 • Februar 2018: razprava o evropski raziskavi o kakovosti življenja v Bruslju
 • Mikropodatki iz četrte raziskave EQLS bodo na voljo marca 2018.

Sekundarne analize podatkov raziskave Eurofounda bodo zajemale naslednje teme:

 • zaupanje v institucije v Evropi v 21. stoletju;
 • socialna kohezija in blaginja v Evropi;
 • medgeneracijske razlike;
 • kakovost javnih storitev.

Za več informacij o evropskih raziskavah o kakovosti življenja se obrnite na Tadasa Leončikasa.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar