EQLS 2016 - Metodologija

Eurofound si je v okviru evropske raziskave o kakovosti življenja (EQLS) prizadeval zbrati primerljive in zanesljive podatke o kakovosti življenja v Evropi. Metodologija se je na podlagi pridobljenih izkušenj z razvojem skozi čas postopoma izboljševala in odraža najsodobnejšo metodologijo na področju raziskav.

Izvajalec raziskave EQLS za leto 2016: Kantar Public, Belgija.

Pokritost: 28 držav članic EU ter Albanija, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora, Srbija in Turčija.

Obdobje terenskega dela: Od septembra 2016 do februarja 2017 v EU-28; od novembra 2016 do marca 2017 v državah kandidatkah.

Ciljna populacija: prebivalci zgoraj navedenih držav, stari 18 let ali več.

Vzorec: večstopenjski, stratificirani, naključni vzorec v vsaki državi. Vzorčenje je bilo glede na razpoložljivost visokokakovostnih registrov izvedeno na ravni posameznika, gospodinjstva in domačega naslova ali s popisom v skladu s pristopom naključnega sprehoda. Vzorci na ravni držav so bili stratificirani po regijah in stopnjah urbanizacije. V vsakem stratumu so bile vzorčne enote prve stopnje (PSU) naključno izbrane sorazmerno z velikostjo populacije. Nato je bil v vsaki PSU izbran naključen vzorec posameznikov ali gospodinjstev. Če niso bili uporabljeni registri na ravni posameznika, je bil anketiranec v vsakem gospodinjstvu naključno izbran.

Velikost vzorca: v večini držav je bil ciljni vzorec 1 000 oseb. Zaradi večjega števila prebivalcev v nekaterih državah je bil vzorec v Združenem kraljestvu povečan na 1 300, v Nemčiji na 1 600 in v Turčiji na 2 000 oseb. Poleg tega je Eurofound državam dal možnost, da svoj vzorec dopolnijo. To možnost je uporabila Italija, zaradi česar je bil ciljni vzorec v tej državi 2 000. Skupna velikost vzorca za raziskavo EQLS za leto 2016 v vseh 33 državah je 36 908 anketirancev.

Način raziskave in pogovora: na podlagi vprašalnika in osebnih pogovorov na domovih ljudi v uradnem jeziku države; povprečna dolžina pogovora je bila 40 minut v državah EU-28 in 35 minut v državah kandidatkah.

Zagotavljanje kakovosti: Eurofoundove raziskave temeljijo na merilih kakovosti evropskega statističnega sistema, ki ga je razvil Eurostat. Eurofound in njegov izvajalec sta med pripravo in izvajanjem raziskave preverjala njeno kakovost, da bi zagotovila visokokakovosten izid.

Več informacij lahko najdete v tehničnem poročilu raziskave EQLS za leto 2016.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar