Šesta evropska raziskava o delovnih razmerah 2015 – metodologija

PDF version Printer-friendly version

Eurofound si je v okviru evropske raziskave o delovnih razmerah (EWCS) prizadeval zbrati primerljive in zanesljive podatke o delovnih razmerah v Evropi. Metodologija se je na podlagi pridobljenih izkušenj postopoma izboljševala in odraža najsodobnejšo metodologijo na področju raziskav.

Izvajalec: Ipsos NV, Belgija

Pokritost: 28 držav članic EU, Norveška, Švica, Albanija, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora, Srbija in Turčija

Obdobje terenskega dela: od februarja do septembra 2015 v EU-28, na Norveškem in v Švici; od septembra do decembra 2015 v Albaniji, nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Črni gori, Srbiji in Turčiji

Ciljna populacija: vsi prebivalci navedenih držav, stari 15 let ali več (16 let ali več v Bolgariji, na Norveškem, v Španiji in Združenem kraljestvu), ki so bili v času raziskave v delovnem razmerju. Za delovno razmerje se je štelo delo za plačilo ali dobiček, ki je v tednu pred anketiranjem trajalo vsaj eno uro (opredelitev Mednarodne organizacije dela).

Vzorec: večstopenjski, stratificirani, naključni vzorec aktivnega prebivalstva v vsaki državi. Vzorčenje je bilo odvisno od razpoložljivosti visokokakovostnih registrov izvedeno na ravni posameznika, gospodinjstva in domačega naslova ali s popisom v skladu s pristopom naključnega sprehoda. Vzorci na ravni držav so bili stratificirani po regijah in stopnjah urbanizacije. V vsakem stratumu so bile vzorčne enote prve stopnje (PSU) naključno izbrane sorazmerno z velikostjo. Nato je bil v vsaki PSU izbran naključen vzorec gospodinjstev. Na koncu je bila v vsakem gospodinjstvu, razen v primeru uporabe registrov na ravni posameznika, za anketiranca izbrana delovno aktivna oseba, ki ima naslednja rojstni dan.

Velikost vzorca: v večini držav je bil ciljni vzorec 1 000. Da bi se ustrezno upoštevala številčnejša delovna sila v večjih državah, je bil ciljni vzorec na Poljskem povečan na 1 200, v Španiji na 1 300, v Italiji na 1 400, v Franciji na 1 500, v Združenem kraljestvu na 1 600 ter v Nemčiji in Turčiji na 2 000. Poleg tega je Eurofound državam dal možnost, da dopolnijo svoj vzorec. To možnost so izkoristile Belgija, Slovenija in Španija, zato je bil vzorec v teh državah 2 500, 1 600 oziroma 3 300. Skupna velikost vzorca za šesto raziskavo v vseh 35 državah je 43 850 anketirancev.

Vrsta anketiranja: osebno, na domu anketiranca, povprečno v 45 minutah.

Več informacij lahko najdete v tehničnem poročilu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely