Predvidevanje in obvladovanje vpliva sprememb

13 Januar 2022

Predvidevanje in obvladovanje vpliva sprememb je ena od šestih glavnih dejavnosti v delovnem programu Eurofounda za obdobje 2021–2024. Eurofound bo predložil dokazila o strukturnih gibanjih, ki vplivajo na gospodarstvo EU in trge delaRead more

Predvidevanje in obvladovanje vpliva sprememb je ena od šestih glavnih dejavnosti v delovnem programu Eurofounda za obdobje 2021–2024. Eurofound bo predložil dokazila o strukturnih gibanjih, ki vplivajo na gospodarstvo EU in trge dela. Ta gibanja so zlasti posledica digitalizacije in prehoda na ogljično nevtralno gospodarstvo , deloma pa nanje vpliva tudi kriza zaradi pandemije bolezni covid-19. Namen raziskave je zagotoviti pomoč oblikovalcem politik pri predvidevanju sprememb in pripravi evropskih trgov dela ter delovnih mest nanje.

Od leta 2021 dalje bo Eurofound zagotavljal vpoglede v vpliv teh megatrendov na življenjske in delovne razmere v EU. Na področju digitalizacije bo raziskava usmerjena v vpliv na pogoje zaposlovanja in dela ter tudi na delovni trg. Med področji, ki bodo zajeta v raziskavi, bodo tudi socialni dialog in njegova vloga pri oblikovanju strukturnih sprememb, regulativni okviri, socialno varstvo ter umetna inteligenca. Na podlagi prejšnjih raziskav o delu prek platform bo obdobje 2021–2024 priložnost, da se osredotočimo na opredeljevanje in ocenjevanje učinkovitosti političnih pobud glede spopadanja z izzivi, ugotovljenimi pri delu prek platform.

Eurofound si bo s preiskovanjem socialno-ekonomskih učinkov prizadeval tudi podpreti prehod EU na ogljično nevtralno gospodarstvo, vključno s krožnim gospodarstvom in izvajanjem instrumenta za okrevanje EU, imenovanega „Next Generation EU“. Omenjeni učinki vključujejo tudi spremembe na področju zaposlovanja ter preoblikovanje delovnih mest in pogojev, pa tudi porazdelitev učinkov politik o podnebnih spremembah. Nekaj tega dela bo temeljilo na rezultatih pilotnega projekta o prihodnosti proizvodnje (FOME) , ki ga je izvedel Eurofound.

Zaradi nadaljevanja tega dela v obdobju 2021–2024 bo Eurofound sodeloval z različnimi mednarodnimi organizacijami in agencijami EU, na primer z Evropsko agencijo za okolje (EEA) na področju družbenih učinkov politik o podnebnih spremembah. Poleg tega bomo še okrepili trenutno sodelovanje z drugimi raziskovalnimi akterji na področjih digitalizacije, torej s Skupnim raziskovalnim središčem (JRC), Agencijo EU za temeljne pravice (FRA) ter Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Predvidena je tudi nadaljnja krepitev partnerstva z Mednarodno organizacijo dela (MOD) glede sprememb na področju dela.

„Na gospodarstvo EU in trge dela vplivajo megatrendi, zlasti digitalizacija in prehod na ogljično nevtralno gospodarstvo. Pomembno je raziskati, kako točno ti prehodi delujejo, kaj se spreminja in kako bo to vplivalo na podjetja ter tudi na delovno silo in celotno družbo.“

Irene Mandl, vodja oddelka za zaposlovanje

Read less

Nedavne posodobitve

EU-ANSA mapping report: Socioeconomic aspects of sustainable development

The European Union Agencies Network on Scientific Advice (EU-ANSA) consists of technical and regulatory agencies that...

The digital age: Implications of automation, digitisation and platforms for work and employment

Technological change is accelerating as the capacity of electronic devices to digitally store, process and communicate...

We need to talk about AI

The advent of AI has far more consequences for how work is organised, performed and valued than any previous...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Predvidevanje in obvladovanje vpliva sprememb

Naroči me

Obravnavanje prednostnih nalog zainteresiranih strani

Top

Namen raziskave Eurofounda je pomagati ukrepom politike pri obravnavanju prehodov na ogljično nevtralno gospodarstvo in digitalne rešitve, ki so posledica pandemije bolezni covid-19, hkrati pa tudi pomagati razumeti vpliv teh sprememb na ravni EU in na nacionalnih ravneh.Read more

Namen raziskave Eurofounda je pomagati ukrepom politike pri obravnavanju prehodov na ogljično nevtralno gospodarstvo in digitalne rešitve, ki so posledica pandemije bolezni covid-19, hkrati pa tudi pomagati razumeti vpliv teh sprememb na ravni EU in na nacionalnih ravneh. Raziskava vpliva teh dejavnikov sprememb na ravni delovnih mest bo na primer zagotovila vpogled v to, kako kar najbolje podpreti delodajalce in delavce, da bodo lahko izkoristili priložnosti in ublažili izzive, povezane s temi dogodki. Raziskava Eurofounda bo iskala tudi načine, kako podpreti podjetja pri njihovih prizadevanjih, da bi se prilagodili svetovnemu gospodarstvu, ki se nenehno razvija. Poleg tega bo preučitev porazdelitve učinkov politik o podnebnih spremembah in ukrepov za zagotavljanje socialne pravičnosti doprinesla k znanju, potrebnemu za izvajanje sklada pravičnega prehoda. Spremljanje reform in nedavne finančne podpore bo omogočilo tudi izmenjavo pridobljenih spoznanj in informacij o pristopih do politik.

Delovni načrt Agencije je skladen s političnimi smernicami Evropske komisije za obdobje 2021–2024 in bo neposredno upoštevan na številnih ključnih področjih, katerih cilj je ustvarjanje močne socialne Evrope. Raziskava bo podprla zlasti te prednostne naloge Komisije:

Read less

Ključna sporočila politike

Top

Glavne ugotovitve Eurofoundove raziskave uporabljajo oblikovalci politik pri obravnavanju nekaterih ključnih vprašanj na tem področju.

Read more

Glavne ugotovitve Eurofoundove raziskave uporabljajo oblikovalci politik pri obravnavanju nekaterih ključnih vprašanj na tem področju.

  • Najpomembnejša je podpora delodajalcem in delavcem med dvojnim prehodom na digitalne rešitve in ogljično nevtralno gospodarstvo. Poleg teh strukturnih gibanj pa ogromen izziv za evropsko gospodarstvo in trg dela predstavlja trenutna pandemija bolezni covid-19.
  • Na evropskih trgih dela se povečuje število novih oblik zaposlitev, denimo delo prek platform in mobilno delo, podprto z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT). Zaradi uporabe IKT so zanje značilne nove vrste delovnih razmerij med delodajalcem in zaposlenim, spreminjanje organizacije dela ter novi delovni vzorci. To bo prineslo priložnosti in tveganja za trge dela EU, ki se soočajo s prehodom na ogljično nevtralno gospodarstvo in digitalno preobrazbo med pandemijo bolezni covid-19.
  • Digitalne tehnologije spreminjajo način dela in delovna mesta ter povzročajo spremembe na trgu dela, denimo prestrukturiranje in izgube delovnih mest, začeli pa so se pojavljati tudi novi profili delovnih mest. Zaradi digitalizacije proizvodnje in zagotavljanja storitev se prilagajajo profili nalog za delovna mesta. Rezultat tega je povpraševanje po različnih spretnostih in znanjih.
  • Pomembno bo preučiti skupne učinke digitalizacije in prehoda na ogljično nevtralno gospodarstvo med pandemijo bolezni covid-19 ter njuno medsebojno podpiranje, raziskati pa bo treba tudi, kako lahko prednosti enega prehoda nadomestijo negativne učinke drugega.
  • S tehnologijo podprt potencial za pripravo, zbiranje in uporabo velike količine podatkov lahko izboljša konkurenčnost evropskega poslovanja in kakovost delovnih mest. Pri tem pa bo ključno zagotavljanje pojasnil glede težav, kot sta lastništvo in varstvo podatkov, če želimo preprečiti izkoriščanje in neetično ravnanje.
Read less

Trenutne in stalne raziskave

Top

Leta 2021 bo Eurofound preučil obseg, v katerem je kriza bolezni covid-19 povzročila začasne spremembe v primerjavi z bolj trajnostnimi, ter kakšno vlogo ima socialni dialog pri oblikovanju strukturnih in s krizo povezanih sprememb, opredelil pa bo tudi njihov vpliv na denimo zaposlitve, profileRead more

Leta 2021 bo Eurofound preučil obseg, v katerem je kriza bolezni covid-19 povzročila začasne spremembe v primerjavi z bolj trajnostnimi, ter kakšno vlogo ima socialni dialog pri oblikovanju strukturnih in s krizo povezanih sprememb, opredelil pa bo tudi njihov vpliv na denimo zaposlitve, profile delovnih mest, naloge ter zahteve po spretnostih in znanjih.

Na podlagi predhodnega dela Eurofounda v zvezi z digitalno dobo bo raziskava nadaljevala s preučevanjem vpliva digitalizacije na stopnje zaposlenosti, delovne pogoje in delovna razmerja. Natančneje, Eurofound bo zagnal svoj glavni spletni vir o digitalizaciji , ki bo preučeval najpomembnejše trende in novosti glede politik na področju digitalizacije v Evropi ter uvedbo avtomatizacije, digitalizacije in gospodarstva na platformah ter njihov vpliv na delo in zaposlovanje.

Poleg tega bo Eurofound nadaljeval raziskavo o vplivu digitalizacije na poklicno življenje. Posebna pozornost bo namenjena učinkom uporabe digitalizacije na ravni podjetij v zvezi z zaposlitvenimi in delovnimi pogoji (vključno s socialnim varstvom). Raziskane bodo tudi človeške in etične posledice avtomatizacije in digitalizacije (npr. robotizacija, nosljive naprave, umetna inteligenca in masovni podatki na delovnih mestih). V zvezi z delom prek platform bo izvedena ocena izbranih nastajajočih pobud (reševanje težav, kot so zastopanje delavcev prek platform, pogajanje o delovnih pogojih, zagotavljanje zavarovanja in socialnega varstva ali obdavčevanje). Prav tako se bo nadaljevalo spremljanje razvoja gospodarstva na platformah prek spletne shrambe Eurofounda.

V okviru raziskave vpliva prehoda na ogljično nevtralno gospodarstvo bo Eurofound preučil porazdelitve učinkov tega prehoda skladno z „ad hoc“ zahtevo v letu 2020. Poleg tega bo v zvezi z učinki tega prehoda na ogljično nevtralno gospodarstvo Eurofound pregledal literaturo in zbral razpoložljive informacije, da bo lažje razumeti trenutno stanje. Vpliv, ki ga ima prehod na ogljično nevtralno gospodarstvo na družbe in državljane, bo razkril, katere skupine prebivalstva in regije so najbolj izpostavljene nevarnosti, da pride do negativnih vplivov. Eurofound bo zbral dokazila o tem, kako soočanje s to težavo poteka na ravni držav članic. Na podlagi teh ugotovitev bo nato izveden projekt preučitve socialno-ekonomskega učinka prehoda na ogljično nevtralno gospodarstvo.

S povezovanjem dvojnega prehoda (na ogljično nevtralno gospodarstvo in digitalne rešitve) se bo prilagodila podatkovna zbirka dogodkov Evropskega centra za spremljanje prestrukturiranja (ERM) , da bo omogočala prepoznavanje primerov obsežnega prestrukturiranja, povezanih z digitalizacijo in prehodom na ogljično nevtralno gospodarstvo, hkrati pa se bodo razširili podporni instrumenti in pravne podatkovne zbirke, da bodo v njih zajeti nacionalni posegi politike pri spopadanju s temi dejavniki sprememb.

Spodnje rubrike zagotavljajo dostop do številnih publikacij, podatkov in dejavnosti, ki potekajo v zvezi s to temo.

Read less
  • Publications (154)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Predvidevanje in obvladovanje vpliva sprememb

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.