Predvidevanje in obvladovanje vpliva sprememb

23 Januar 2023

Predvidevanje in obvladovanje vpliva sprememb je ena od šestih glavnih dejavnosti v delovnem programu Eurofounda za obdobje 2021–2024. Eurofound bo predložil dokazila o strukturnih gibanjih, ki vplivajo na gospodarstvo EU in trge delaRead more

Predvidevanje in obvladovanje vpliva sprememb je ena od šestih glavnih dejavnosti v delovnem programu Eurofounda za obdobje 2021–2024. Eurofound bo predložil dokazila o strukturnih gibanjih, ki vplivajo na gospodarstvo EU in trge dela. Ta gibanja so zlasti posledica digitalizacije in prehoda na ogljično nevtralno gospodarstvo , deloma pa nanje vpliva tudi kriza zaradi pandemije bolezni covid-19. Namen raziskave je zagotoviti pomoč oblikovalcem politik pri predvidevanju sprememb in pripravi evropskih trgov dela ter delovnih mest nanje.

Od leta 2021 dalje bo Eurofound zagotavljal vpoglede v vpliv teh megatrendov na življenjske in delovne razmere v EU. Na področju digitalizacije bo raziskava usmerjena v vpliv na pogoje zaposlovanja in dela ter tudi na delovni trg. Med področji, ki bodo zajeta v raziskavi, bodo tudi socialni dialog in njegova vloga pri oblikovanju strukturnih sprememb, regulativni okviri, socialno varstvo ter umetna inteligenca. Na podlagi prejšnjih raziskav o delu prek platform bo obdobje 2021–2024 priložnost, da se osredotočimo na opredeljevanje in ocenjevanje učinkovitosti političnih pobud glede spopadanja z izzivi, ugotovljenimi pri delu prek platform.

Eurofound si bo s preiskovanjem socialno-ekonomskih učinkov prizadeval tudi podpreti prehod EU na ogljično nevtralno gospodarstvo, vključno s krožnim gospodarstvom in izvajanjem instrumenta za okrevanje EU, imenovanega „Next Generation EU“. Omenjeni učinki vključujejo tudi spremembe na področju zaposlovanja ter preoblikovanje delovnih mest in pogojev, pa tudi porazdelitev učinkov politik o podnebnih spremembah. Nekaj tega dela bo temeljilo na rezultatih pilotnega projekta o prihodnosti proizvodnje (FOME) , ki ga je izvedel Eurofound.

Zaradi nadaljevanja tega dela v obdobju 2021–2024 bo Eurofound sodeloval z različnimi mednarodnimi organizacijami in agencijami EU, na primer z Evropsko agencijo za okolje (EEA) na področju družbenih učinkov politik o podnebnih spremembah. Poleg tega bomo še okrepili trenutno sodelovanje z drugimi raziskovalnimi akterji na področjih digitalizacije, torej s Skupnim raziskovalnim središčem (JRC), Agencijo EU za temeljne pravice (FRA) ter Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Predvidena je tudi nadaljnja krepitev partnerstva z Mednarodno organizacijo dela (MOD) glede sprememb na področju dela.

„Na gospodarstvo EU in trge dela vplivajo megatrendi, zlasti digitalizacija in prehod na ogljično nevtralno gospodarstvo. Pomembno je raziskati, kako točno ti prehodi delujejo, kaj se spreminja in kako bo to vplivalo na podjetja ter tudi na delovno silo in celotno družbo.“

Irene Mandl, vodja oddelka za zaposlovanje

Read less

Nedavne posodobitve

European Employment and Social Rights Forum - The social dimension of the green transition

On 16 and 17 November 2022, the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European...

Eurofound signs new framework agreement for cooperation with the International Labour Organization

Guy Ryder, Director-General of the International Labour Organization (ILO) and Ivailo Kalfin, Executive Director of...

Regulating platform work in Europe: A work in progress

The platform economy is one of those moving targets, which, despite receiving increasing media and policy attention,...

Obravnavanje prednostnih nalog zainteresiranih strani

Top

Namen raziskave Eurofounda je pomagati ukrepom politike pri obravnavanju prehodov na ogljično nevtralno gospodarstvo in digitalne rešitve, ki so posledica pandemije bolezni covid-19, hkrati pa tudi pomagati razumeti vpliv teh sprememb na ravni EU in na nacionalnih ravneh.Read more

Namen raziskave Eurofounda je pomagati ukrepom politike pri obravnavanju prehodov na ogljično nevtralno gospodarstvo in digitalne rešitve, ki so posledica pandemije bolezni covid-19, hkrati pa tudi pomagati razumeti vpliv teh sprememb na ravni EU in na nacionalnih ravneh. Raziskava vpliva teh dejavnikov sprememb na ravni delovnih mest bo na primer zagotovila vpogled v to, kako kar najbolje podpreti delodajalce in delavce, da bodo lahko izkoristili priložnosti in ublažili izzive, povezane s temi dogodki. Raziskava Eurofounda bo iskala tudi načine, kako podpreti podjetja pri njihovih prizadevanjih, da bi se prilagodili svetovnemu gospodarstvu, ki se nenehno razvija. Poleg tega bo preučitev porazdelitve učinkov politik o podnebnih spremembah in ukrepov za zagotavljanje socialne pravičnosti doprinesla k znanju, potrebnemu za izvajanje sklada pravičnega prehoda. Spremljanje reform in nedavne finančne podpore bo omogočilo tudi izmenjavo pridobljenih spoznanj in informacij o pristopih do politik.

Delovni načrt Agencije je skladen s političnimi smernicami Evropske komisije za obdobje 2021–2024 in bo neposredno upoštevan na številnih ključnih področjih, katerih cilj je ustvarjanje močne socialne Evrope. Raziskava bo podprla zlasti te prednostne naloge Komisije:

Read less

Blogs on this topic

Show more (12)

Ključna sporočila politike

Top

Anticipating and managing the impact of change infographic
Infografika

Glavne ugotovitve Eurofoundove raziskave uporabljajo oblikovalci politik pri obravnavanju nekaterih ključnih vprašanj na tem področju.

  • Najpomembnejša je podpora delodajalcem in delavcem med dvojnim prehodom na digitalne rešitve in ogljično nevtralno gospodarstvo. Poleg teh strukturnih gibanj pa ogromen izziv za evropsko gospodarstvo in trg dela predstavlja trenutna pandemija bolezni covid-19.
  • Na evropskih trgih dela se povečuje število novih oblik zaposlitev, denimo delo prek platform in mobilno delo, podprto z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT). Zaradi uporabe IKT so zanje značilne nove vrste delovnih razmerij med delodajalcem in zaposlenim, spreminjanje organizacije dela ter novi delovni vzorci. To bo prineslo priložnosti in tveganja za trge dela EU, ki se soočajo s prehodom na ogljično nevtralno gospodarstvo in digitalno preobrazbo med pandemijo bolezni covid-19.
  • Digitalne tehnologije spreminjajo način dela in delovna mesta ter povzročajo spremembe na trgu dela, denimo prestrukturiranje in izgube delovnih mest, začeli pa so se pojavljati tudi novi profili delovnih mest. Zaradi digitalizacije proizvodnje in zagotavljanja storitev se prilagajajo profili nalog za delovna mesta. Rezultat tega je povpraševanje po različnih spretnostih in znanjih.
  • Pomembno bo preučiti skupne učinke digitalizacije in prehoda na ogljično nevtralno gospodarstvo med pandemijo bolezni covid-19 ter njuno medsebojno podpiranje, raziskati pa bo treba tudi, kako lahko prednosti enega prehoda nadomestijo negativne učinke drugega.
  • S tehnologijo podprt potencial za pripravo, zbiranje in uporabo velike količine podatkov lahko izboljša konkurenčnost evropskega poslovanja in kakovost delovnih mest. Pri tem pa bo ključno zagotavljanje pojasnil glede težav, kot sta lastništvo in varstvo podatkov, če želimo preprečiti izkoriščanje in neetično ravnanje.
Read less

Trenutne in stalne raziskave

Top

Eurofound bo leta 2022 nadaljeval raziskavo o vplivu digitalizacije na delovno življenje. Nadaljevalo se bo raziskovanje človeških in etičnih posledic digitalizacije na delovnem mestu ter pobud, ki obravnavajo vprašanja, povezana s platformnim deloRead more

Eurofound bo leta 2022 nadaljeval raziskavo o vplivu digitalizacije na delovno življenje. Nadaljevalo se bo raziskovanje človeških in etičnih posledic digitalizacije na delovnem mestu ter pobud, ki obravnavajo vprašanja, povezana s platformnim delom. Analiza vpliva sprememb na področju finančnih storitev na zaposlovanje iz leta 2021 bo s sektorskega vidika končana.

Še naprej se bo izvajalo tekoče spremljanje razvoja na področju gospodarstva platform prek spletnega repozitorija Eurofounda,

spletni vir za digitalizacijo, ki je bil vzpostavljen leta 2021, pa bo posodobljen z novimi informacijami. V zvezi z obema spletnima viroma se bo izvajalo tematsko spremljanje razvoja, povezanega s srednjeročnimi vplivi pandemije covida-19.

Eurofound bo na področju avtomatizacije proučil značilnosti in učinke interakcije med človekom in strojem na področju napredne robotike, pri čemer se bo osredotočil zlasti na organizacijo dela, delovne razmere in kakovost delovnih mest, pa tudi na socialni dialog ter odnose med delodajalci in delojemalci.

V povezavi z Evropsko agencijo za okolje (EEA) bo še naprej potekala raziskava o socialno-ekonomskem vplivu prehoda na ogljično nevtralno gospodarstvo. V okviru te skupne raziskave se bo proučila konvergenca okoljskih kazalnikov in neenakosti med regijami ter različnimi podskupinami. Začela se bo nova raziskava o vplivu prehoda na ogljično nevtralno gospodarstvo na zaposlovanje in posledicah za kakovost delovnih mest. Temeljila bo na podatkih iz Evropskega centra za spremljanje delovnih mest in evropske raziskave o delovnih razmerah.

V okviru novega sklopa raziskav bodo na podlagi metodologije predvidevanja pripravljeni morebitni prihodnji scenariji, povezani z delom na daljavo in hibridnim delom.

Spodnje rubrike zagotavljajo dostop do številnih publikacij, podatkov in dejavnosti, ki potekajo v zvezi s to temo.

Read less
  • Publications (166)
  • Data
  • Ongoing work (2)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.