Zaposlovanje in trgi dela

27 September 2021

Zaposlovanje in trgi dela sta ena od šestih glavnih dejavnosti iz Eurofoundovega delovnega programa za obdobje 2021–20Read more

Zaposlovanje in trgi dela sta ena od šestih glavnih dejavnosti iz Eurofoundovega delovnega programa za obdobje 2021–2024. Eurofound bo še naprej deloval kot središče strokovnega znanja za spremljanje in analiziranje dogajanja na trgih dela, zlasti v zvezi z velikimi izzivi, s katerimi bodo evropski trgi dela soočeni po obdobju pandemije covida-19. Zbiranje podatkov in raziskovalno delo bosta osredotočena na posledice pandemije na delo in zaposlovanje ter možnosti za ohranitev delovanja trga dela in vključevanja nanj.

V obdobju 2021–2024 bodo Eurofoundove raziskave zagotovile pomemben vpogled v izzive in obete, povezane z zaposlovanjem in trgi dela v EU. Eurofound ima pomembno vlogo pri spremljanju trendov na trgu dela in njihovega vpliva na različne skupine delavcev.

Splošni poudarek raziskav bo na spreminjajoči se strukturi trga dela, temeljile pa bodo na Eurofoundovih dobro uveljavljenih instrumentih spremljanja, evropskem centru za spremljanje delovnih mest (EJM) in evropskem centru za spremljanje prestrukturiranja (ERM), pa tudi podatkih Eurostata. Ker se v nekaterih državah, regijah, sektorjih in poklicih pričakujejo visoke stopnje brezposelnosti, ki bodo prizadele tudi delavce z najbolj prekarnimi oblikami zaposlitve in najranljivejše delavce, bodo ti instrumenti pomagali opredeliti rastoče in padajoče sektorje, poklice in kvalifikacije. Prav tako bo ERM še naprej raziskoval obsežna prestrukturiranja , zakonodajne in podporne instrumente ter ukrepe, ki so jih razvili socialni partnerji in javni organi kot pomoč delavcem, ki prehajajo med delovnimi mesti ali sektorji.

Eurofound se bo s preučevanjem ukrepov politike in praksami v podjetjih osredotočil tudi na pomanjkanje delovne sile in premalo izkoriščene človeške vire in talente v nekaterih sektorjih in poklicih – ta vidik je med pandemijo covida-19 prišel še bolj do izraza. Posebne teme bodo obsegale neskladje v znanju in spretnostih delovnik , geografsko in poklicno mobilnost ter vključevanje migrantov ter bodo zajele skupine, ki so na trgu dela premalo zastopane, na primermladeženske in invalide . Eurofound bo pozornost namenil tudi sektorjem, ki jih pomanjkanje delovne sile tradicionalno najbolj prizadene, pri čemer je pandemija resnost tega vprašanja še poudarila. Rezultati dejavnosti bodo uporabljeni pri pripravi naslednje izdaje evropske raziskave podjetij (ECS) .

Na tem področju se bo nadaljevalo tudi Eurofoundovo sodelovanje s Skupnim raziskovalnim središčem (JRC) pri Evropski komisiji. Raziskave o prestrukturiranju bodo prispevale k dejavnostim Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) in Evropskega socialnega sklada plus (ESS+). Povezave s sestrsko agencijo Cedefop in Evropskim organom za delo bodo predmet raziskav v zvezi z znanjem in spretnostmi ter mobilnostjo delovne sile v okviru politik zaposlovanja, namenjenih odpravljanju pomanjkanja delovne sile.

„Šest ljudi od desetih ima še vedno odprte in časovno neomejene pogodbe. Čeprav se številke o ‚atipičnah oblikah dela‘, tj. o delu za krajši oz. določen čas, v preteklih petih do desetih letih niso bistveno spremenile, skrivajo premik k bolj prekarnim oblikam dela, pri čemer ljudje s prekarno pogodbo nimajo enakega dostopa do zaposlitve ali socialne zaščite.“

Tina Weber, vodja raziskav, enota za zaposlovanje

Read less

Nedavne posodobitve

The pandemic aggravated labour shortages in some sectors; the problem is now emerging in others

Following the declines in employment rates and working hours across Europe in 2020, economies began to show signs of...

Odpravljanje pomanjkanja delovne sile v državah članicah EU

Čeprav je brezposelnost v Evropi še vedno velik izziv, pa v nekaterih državah, sektorjih in poklicih primanjkuje...

Living and working in Europe 2020

The enormity of the impact of the COVID-19 pandemic on the lives and work of Europeans is hard to capture, but...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Zaposlovanje in trgi dela

Naroči me

Obravnavanje prednostnih nalog deležnikov

Top

Eurofound poskuša z raziskavami podpreti ukrepe politike za zagotovitev znanja v podporo strukturnim spremembam, zlasti v znamenju posledic pandemije covidRead more

Eurofound poskuša z raziskavami podpreti ukrepe politike za zagotovitev znanja v podporo strukturnim spremembam, zlasti v znamenju posledic pandemije covida-19. Z njimi poskuša pomagati pri obravnavanju izzivov, s katerimi se soočajo EU in države članice na področjih struktur zaposlovanja in trgov dela.

Eurofound z zbiranjem podatkov in analizami trendov glede dogajanja na področju zaposlovanja in trgov dela opredeljuje in raziskuje vrzeli in ogrožene skupine, da bi tako Evropski komisiji in drugim institucijam EU, organom držav članic in socialnim partnerjem zagotovil podporo, potrebno za oblikovanje učinkovitejših politik zaposlovanja.

Delovni načrt agencije je usklajen s političnimi smernicami Evropske komisije za obdobje 2021–2024 in neposredno vpliva na številna ključna področja, katerih namen je ustvariti močno socialno Evropo. Eurofoundove raziskave bodo zlasti podprle politične pobude v okviru evropskega stebra socialnih pravic v obdobju po krizi zaradi covida-19 in dejavnosti, ki so, med drugimi pobudami, povezane z evropsko strategijo za enakost spolov 2020–2025, okrepljenim jamstvom za mlade, svežnjem pomoči za zaposlitev mladih, programom znanj in spretnosti, inovacijami in ustvarjanjem delovnih mest ter predlogom Evropske komisije o ustreznih minimalnih plačah v EU.

Read less

Ključna sporočila politike

Top

Glavne ugotovitve Eurofoundovih raziskav se uporabijo kot podlaga za oblikovalce politike pri obravnavanju ključnih vprašanj na tem področju.

Read more

Glavne ugotovitve Eurofoundovih raziskav se uporabijo kot podlaga za oblikovalce politike pri obravnavanju ključnih vprašanj na tem področju.

  • Preden se je razkril gospodarski učinek zaradi pandemije covida-19, se je z okrevanjem evropskih trgov dela stopnja zaposlitve v EU bližala cilju EU za leto 2020, tj. 75 %. Čeprav je trenutna kriza zaradi posebnih značilnosti edinstvena, izkušnje iz preteklih kriz kažejo, da sta ohranjanje povezanosti delavcev s trgom dela in, kjer je to mogoče, izboljšanje znanj in spretnosti pomembno sredstvo za hitro okrevanje.
  • Rast zaposlovanja je dosledno najšibkejša na srednje plačanih delovnih mestih – kar je najbolj opazno med recesijami – in dosledno najmočnejša na dobro plačanih delovnih mestih.
  • Ustaljene ravni atipičnih oblik dela prikrivajo rast prekarnih zaposlitev za nekatere skupine, pri čemer narašča število delavcev z „drugimi“ pogodbami ali „brez pogodb“. Pandemija covida-19 še dodatno razkriva stisko teh delavcev, ki jih je kriza najbolj prizadela in pri katerih obstaja tveganje, da bodo dolgoročno utrpeli najhujše posledice.
  • Rast različnih vrst nestandardne zaposlitve vodi h globljim vrzelim na trgih dela v EU med ustrezno zaščitenimi delavci in tistimi z omejenim dostopom do socialne zaščite in pravic iz zaposlitve, to pa prispeva k večji segmentaciji trga delovne sile.To še zlasti velja za naraščajoče število ljudi s kombiniranimi oblikami nestandardnih zaposlitev (s kombinacijo nestandardnih delovnih statusov: na primer, začasna zaposlitev in zaposlitev za krajši čas, samozaposlitev in zaposlitev za krajši čas).
  • Trenutna rast prekarnih zaposlitev bo od politike zahtevala sprejetje rešitev za podporo delavcem z omejenim dostopom do socialne zaščite in zastopanja. To je še toliko pomembnejše v okviru vpliva pandemije covida-19, ki se šele razkriva ter ki številne prekarne in samozaposlene osebe postavlja pred izrazito eksistenčno tveganje.
Read less

Trenutne in tekoče raziskave

Top

V letu 2021 bo Eurofound s preučevanjem neto ustvarjanja in izgube delovnih mest po sektorjih in poklicih ter ključnih značilnosti strukture delovnih mest še naprej spremljal in analiziral spremembe v strukturi trgov dela v EU, tudi z vidika pandemije covida-19.

Read more

V letu 2021 bo Eurofound s preučevanjem neto ustvarjanja in izgube delovnih mest po sektorjih in poklicih ter ključnih značilnosti strukture delovnih mest še naprej spremljal in analiziral spremembe v strukturi trgov dela v EU, tudi z vidika pandemije covida-19.

Leta 2021 bodo na voljo tudi raziskave o premikih na trgih dela v zvezi s spolom in starostjo, opravljene na podlagi podatkov iz evropskega monitorja prostih delovnih mest in ob sodelovanju s Skupnim raziskovalnim središčem pri Evropski komisiji. Poročila o strukturnih spremembah na trgu dela bodo temeljila na podatkih iz evropskega centra za spremljanje delovnih mest (EJM) in evropskega centra za spremljanje prestrukturiranja (ERM) ter Eurostatovih podatkih. Vpliv covida-19 je daljnosežen, bodo pa leta 2021 na voljo raziskave o takojšnem vplivu pandemije na zaposlovanje in učinkovitosti ukrepov nujne pomoči, ki so jih sprejeli vlade in socialni partnerji. Temu bo sledila analiza razmer na evropskih trgih dela eno leto po izbruhu covida-19; analiza bo vključevala regije in sektorje, ki jih je kriza najbolj prizadela.

Na voljo bodo tudi redne posodobitve dogodkov in pravne zbirke podatkov ERM. Poleg tega bodo informacije, zbrane prek leta 2020 vzpostavljene Eurofoundove podatkovne zbirke COVID-19 EU PolicyWatch , vključene v podporne instrumente in pravno zbirko podatkov ERM.

Analiza prestrukturiranja in morebitna širitev podatkovne zbirke ERM o dogodkih sta tudi del Eurofoundovih dejavnosti v zvezi z vplivom sprememb. To bo zajemalo nekatere vrste prestrukturiranja, na primer tiste, povezane s podnebnimi spremembami ali prehodom na ogljično nevtralno gospodarstvo, digitalizacijo, offshoringom ali vračanjem proizvodnih delovnih mest.

Analiza podatkov iz evropske raziskave podjetij 2019 o praksah na delovnih mestih v zvezi s pomanjkanjem in uporabo znanja in spretnosti v evropskih ustanovah, opravljena s Cedefopom, še poteka in bo na voljo leta 2021. Na podlagi rezultatov obstoječe analize o pomanjkanju delovne sile bo nova veja raziskav ocenila učinkovitost posebnih vrst ukrepov, zlasti tistih, ki so bili uvedeni med pandemijo covida-19 za odpravo pomanjkanja delovne sile, ki ga je kriza še bolj izpostavila, na primer v sektorju nege.

Spodnje rubrike zagotavljajo dostop do številnih publikacij, podatkov in tekočih dejavnosti v zvezi s to temo.

Read less
  • Publications (1719)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Zaposlovanje in trgi dela

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.