Inovacije in ustvarjanje delovnih mest v podjetjih

13 December 2019

Ustvarjanje in ohranjanje več delovnih mest v evropskih podjetjih vključujeta več zunanjih dejavnikov ter rast in inovacije v podjetjih za izboljšanje konkurenčnosti. Inovacije (spremembe izdelkov, postopkov in drugih vidikov poslovanja) lahko podjetjem pomagajo, da se prilagodijo na spremenjene okoliščine, dodajo vrednost in postanejo konkurenčnejša, kar poveča njihovo zmogljivost za ustvarjanje delovnih mest. Poleg tega prakse v zvezi s kadrovskimi zadevami in organizacijo dela ustvarjajo ustrezno delovno okolje za podpiranje inovacij s krepitvijo znanj in spretnosti, sodelovanja, kakovosti, inovativnega ravnanja, sodelovanja zaposlenih pri reševanju težav in dostopa do zunanjih idej.

Oblikovalci politik morajo imeti dostop do znanja o tem, katere inovacije podjetij so učinkovite v smislu produktivnosti in uspešnosti podjetja, katere podpore inovacijam so učinkovite in kako najbolje spodbujati ustvarjanje delovnih mest, ter o motivih in ovirah za nekatere vrste organizacij glede ustvarjanja delovnih mest.

Glede na počasno oživitev gospodarstva po najkorenitejšem prestrukturiranju evropskega gospodarstva v zadnjih desetletjih je eden od ključnih političnih izzivov Evropske komisije doseči rast z ustvarjanjem številnih delovnih mest.Potreba po spodbujanju naložb za ustvarjanje delovnih mest je ključna prednostna naloga, ki je podprta s „programom v okviru strategije Evropa 2020 za nova znanja in spretnosti ter nova delovna mesta“ in postopkom evropskega semestra. Naložbeni načrt za Evropo, sprejet novembra 2014, je osredotočen na mobilizacijo finančnih sredstev, podpiranje naložb v realno gospodarstvo in ustvarjanje naložbam prijaznega okolja.

Eurofoundovo delo

Eurofoundove raziskave na tem področju zagotavljajo dragocen vpogled v ključne teme:

Ključni prispevki

Eurofound je predvsem na podlagi svojega prejšnjega dela in podatkov iz tretje evropske raziskave podjetij (ECS), opravljene v letu 2013, preučeval dejavnike in prakse znotraj podjetja ter zunanje dejavnike, ki spodbujajo inovativno ravnanje, izboljšujejo konkurenčnost ter prispevajo k ustvarjanju in ohranitvi delovnih mest.

Zadevna raziskava zagotavlja celovite informacije o inovativnih praksah na delovnem mestu v smislu organizacije dela, upravljanja človeških virov, neposrednega sodelovanja in socialnega dialoga. V več poglobljenih študijah so analizirali:

  • razloge za sprejetje inovativnih praks na delovnem mestu, ki zaposlenim omogočajo, da sodelujejo pri organizacijskih spremembah ter izboljšajo kakovost svojega delovnega življenja in uspešnost organizacije;
  • prakse v podjetjih EU na področju neposrednega in posrednega sodelovanja zaposlenih pri odločanju ter to, katere od njih koristijo podjetju in zaposlenim. 

Ongoing work

Highlights (11)

Vsi (27)

Publications (14)

Articles (1)

News (8)

Events (4)