Spremembe na trgu dela

11 February 2020

Razmere na področju zaposlovanja se nenehno preoblikujejo zaradi strukturnih sprememb, ki so predvsem posledica tehnologije in globalizacije. Vendar na rezultate na trgu dela in različne druge vidike delovnega življenja evropskih državljanov zelo pomembno vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so demografske spremembe in novi poslovni modeli.

Države članice so se s sprejetjem evropske strategije zaposlovanja leta 1997 zavezale oblikovanju sklopa skupnih splošnih in posamičnih ciljev v zvezi s politiko zaposlovanja. Glavni cilj te strategije je ustvarjanje novih in boljših delovnih mest v EU. Zadevna strategija je zdaj del strategije za rast Evropa 2020 in se izvaja v okviru evropskega semestra, letnega procesa za spodbujanje tesnega usklajevanja politik med državami članicami in institucijami EU.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Spremembe na trgu dela

Eurofoundovo delo

Eurofound zagotavlja informacije o različnih vidikih prilagajanja trga dela strukturnim spremembam in o tem, kako lahko to prilagajanje na ravni držav članic in evropski ravni najbolje spodbudi boljše življenjske in delovne pogoje. Spreminjajoči se trgi dela, organizacijsko prestrukturiranje in ustvarjanje delovnih mest so v središču dejavnosti na tem področju, tako kot raziskave o novih oblikah zaposlitve. Posebna pozornost je namenjena posledicam za različne skupine, kot so mladi in ženske.

Ključni prispevki

Nedavno delo na tem področju je bilo osredotočeno na vrzel v zaposlenosti med spoloma in izboljšanje udeležbe žensk na trgu dela. Eurofound je preučeval tudi nove oblike zaposlitve, ki se razlikujejo od tradicionalnih delovnih razmerij.

V pregledu učinkov na zaposlovanje, ki jih ima znižanje neplačnih stroškov dela za delodajalce, so obravnavane reforme politike, ki so bile v državah članicah EU sprejete od leta 2008 za spodbujanje povpraševanja po delovni sili. 

Evropski center za spremljanje prestrukturiranja (ERM) od leta 2002 spremlja učinek, ki ga imajo obsežna prestrukturiranja na zaposlovanje v Evropi.

Evropski center za spremljanje delovnih mest (EJM) že več let razvija pristop na podlagi delovnih mest za boljše razumevanje spreminjajoče se zaposlitvene sestave v Evropi.

Viri ERM

Ongoing work

Highlights (29)

Vsi (1597)

Publications (553)

Articles (939)

News (64)

Events (41)