Življenjske razmere in kakovost življenja

13 Julij 2021

Življenjske razmere in kakovost življenja sta ena od šestih glavnih dejavnosti iz Eurofoundovega delovnega programa za obdobje 2021–Read more

Življenjske razmere in kakovost življenja sta ena od šestih glavnih dejavnosti iz Eurofoundovega delovnega programa za obdobje 2021–2024. Eurofound bo še naprej opredeljeval in analiziral ključne vidike v zvezi z izboljšanjem življenjskih razmer prebivalcev Evrope, vključno z informacijami o njihovem zaznavanju kakovosti življenja in družbe. Ob upoštevanju globokega vpliva pandemije COVID-19 in posledične gospodarske krize na življenja ljudi, bo Eurofound nadalje raziskoval vpliv te krize na državljane EU v različnih življenjskih obdobjih.

V obdobju 2021–2024 bodo Eurofoundove raziskave zagotovile pomemben vpogled v izzive in obete na področju življenjskih razmer in kakovosti življenja v EU ter vlogo različnih pobud, usmerjenih v lajšanje družbene stiske različnih skupin državljanov. Poseben poudarek bo na posledicah za starejše in osebe, ki potrebujejo oskrbo, mladih in njihovem družbenem vključevanju in družbeni mobilnosti ter raznolikih posledicah krize na moške in ženske .

Javne storitve v EU so imele pomembno vlogo pri obvladovanju velikih izzivov, povezanih s pandemijo bolezni covid-19, zdaj pa bodo podrobneje ocenjene, predvsem z vidika vprašanj, kot so kakovost, dostop in cenovna dostopnost. Kot kažejo predhodne ugotovitve, je imela kriza na nekatere skupine nesorazmerne učinke, odvisno od starosti, odgovornosti v zvezi z oskrbo in usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ; Eurofound bo to še nadalje analiziral.

Eurofound namerava v sodelovanju z Evropskim inštitutom za enakost spolov (EIGE) raziskati večdimenzionalne razlike med spoloma, in sicer s preučevanjem vpliva krize zaradi pandemije bolezni covid-19 na moške in ženske glede udeleženosti v zaposlovanju, materialnih življenjskih razmer in dobrega počutja, da bi tako opredelil odstopanja in ocenil njihove učinke na razlike med spoloma.

„Kakovost javnih storitev je v sodobni Evropi ključna za oblikovanje zaupanja v institucije in bo odločilnega pomena za premagovanje trenutnih in prihodnjih izzivov. Kakovostne storitve so tudi področje za inovacije, zlasti v okviru prehoda na digitalne, okolju prijaznejše storitve in zagotavljanja pripravljenosti na tveganja, kot je pandemija, v prihodnosti.“

Tadas Leončikas, višji vodja raziskav, enota za socialne politike

Read less

Nedavne posodobitve

Vaccine acceptance hinges on transparent communication

Vaccine acceptance is key to the success of COVID-19 vaccination campaigns worldwide. Worryingly, over a quarter of...

Watch the webinar: #AskTheExpert - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year - New survey findings from Living, working and COVID-19

#AskTheExpert webinar - EU citizens experience deep fatigue and frustration as pandemic enters second year: New survey...

Living and working in Europe 2020

The enormity of the impact of the COVID-19 pandemic on the lives and work of Europeans is hard to capture, but...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Življenjske razmere in kakovost življenja

Naroči me

Obravnavanje prednostnih nalog deležnikov

Top

Eurofound poskuša z raziskavami podpreti ukrepe politike za obravnavanje izzivov in priložnosti EU in držav članic na področjih življenjskih razmer in kakovosti življenRead more

Eurofound poskuša z raziskavami podpreti ukrepe politike za obravnavanje izzivov in priložnosti EU in držav članic na področjih življenjskih razmer in kakovosti življenja. Z zagotavljanjem znanja o stanju, trendih, tveganjih in načinih za izboljšanje življenjskih razmer v EU bo zlasti spremljal vpliv pandemije bolezni covid-19 in posledične gospodarske krize. Eurofound se bo usmeril v opredelitev in analizo perečih težav za najranljivejše skupine, predvsem starejše in mlade. Oblikovalcem politike bo tudi zagotavljal podporo v obliki dokazov o trendih in gonilnih dejavnikih v zvezi z izvajanjem javnih storitev, tudi z navezovanjem na, denimo, evropski steber socialnih pravic .

Delovni načrt agencije je usklajen s političnimi smernicami Evropske komisije za naslednja štiri leta in neposredno vpliva na številna ključna področja, katerih namen je ustvariti močno socialno Evropo. Raziskave bodo zlasti podprle politične pobude in dejavnosti, povezane z izvajanjem evropske strategije za enakost spolov 2020–2025 jamstva za mlade jamstva za otroke in evropskega semestra ter njegovih priporočil za posamezne države.

Read less

Blogs on this topic

Show more (6)

Ključna sporočila politike

Top

Glavne ugotovitve Eurofoundovih raziskav se uporabijo kot podlaga za oblikovalce politike pri obravnavanju nekaterih ključnih vprašanj na tem področju.

Read more

Glavne ugotovitve Eurofoundovih raziskav se uporabijo kot podlaga za oblikovalce politike pri obravnavanju nekaterih ključnih vprašanj na tem področju.

 • Zaznavanje napetosti v družbi najmočneje krni zaupanje v institucije, prav to zaupanje pa se najbolj krepi z zaznano kakovostjo javnih storitev.
 • Treba je zagotoviti več dolgotrajne oskrbe – z večjo prožnostjo. Zagotoviti je treba večjo dostopnost oskrbe in pomoči na domu, zlasti v državah članicah EU z najnižjimi dohodki.
 • Hiter dostop do primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe lahko vodi do zgodnjega ukrepanja in spremljanja spreminjajočih se potreb ter prepreči zaostritev težav na področju dolgotrajne oskrbe.
 • Med mladimi je vse več težav z duševnim zdravjem, čeprav ni jasno, ali je to posledica večje pojavnosti ali boljše ozaveščenosti in diagnosticiranja. Duševno zdravje je tesno povezano z drugimi težavami mladih, oboje pa je lahko posledica neenakosti in hkrati vir neenakosti. Dejavniki tveganja za težave z duševnim zdravjem vključujejo invalidnost in kronične bolezni, težave v družini, težave v vrstniških odnosih in pretirana uporaba družbenih medijev.
 • Čeprav so se po finančni krizi ravni zaupanja in socialne kohezije v EU na splošno izboljšale, je izbruh bolezni covid-19 v državah, ki jih je pandemija najbolj prizadela, občutno vplival na dobro počutje.
 • Mladi so ena od skupin, ki so jih ukrepi omejitve gibanja najbolj prizadeli: kljub rahlemu izboljšanju stanja od začetka pandemije mladi poleg brezposelnih poročajo o najnižjih ravneh dobrega počutja. Medtem ko sta se zadovoljstvo z življenjem in optimizem od aprila 2020 povečala, imajo mladi še vedno občutek izključenosti iz družbe in so še vedno najbolj izpostavljeni tveganju depresije, kar kaže na to, da imajo omejitve gibanja nanje večji učinek.
 • Ukrepi za zmanjšanje tveganj za duševno zdravje brezposelnih in mladih v obdobju po pandemiji bolezni covid-19 bodo ključnega pomena v primeru novih valov koronavirusa. Zagotavljanje ciljno usmerjene podpore, ki bo iskalcem zaposlitve omogočila, da si opomorejo in so kos posledicam pandemije, in polne udeležbe mladih v družbi, mora biti del političnih ukrepov, ki se že izvajajo.
 • Kriza zaradi pandemije bolezni covid-19 je ravni optimizma bolj znižala pri ženskah kot pri moških; ženske so bile tudi bolj prizadete glede usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Da ženske ne bodo nesorazmerno plačale za pandemijo, je nujno treba odpraviti povzročeno škodo.
 • Ohranjanje zaupanja državljanov v nacionalne in evropske institucije mora v času krize ostati prednostnega pomena, saj je upoštevanje ukrepov za obvladovanje pandemije bolezni covid-19 močno odvisno od ravni zaupanja v institucije in znanost. Anketiranci, ki so imeli koristi od podpornih ukrepov, poročajo o višji stopnji zaupanja v institucije, s čimer pošiljajo jasno sporočilo nacionalnim vladam in EU.
Read less

Trenutne in tekoče raziskave

Top

Leta 2021 bo Eurofound še naprej opravljal delo v zvezi z vseevropskimi raziskavami in posebno pozornost namenil merjenju vpliva pandemije bolezni covid-19 na življenjske razmRead more

Leta 2021 bo Eurofound še naprej opravljal delo v zvezi z vseevropskimi raziskavami in posebno pozornost namenil merjenju vpliva pandemije bolezni covid-19 na življenjske razmere. Na podlagi dveh predhodnih krogov spletne ankete Življenje, delo in covid-19 je za leto 2021 načrtovan tretji krog.

Eurofound bo objavil ugotovitve o mladih in začetnem vplivu pandemije bolezni covid-19 na dobro počutje in zaposlitvene možnosti mladih in mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET), ter raziskal vidike poštenosti in prihodnosti v zvezi z optimizmom in zaznavanjem kakovosti družbe. Ta raziskava temelji na predhodnem delu o skupini mladih NEET in črpa iz podatkov, pridobljenih s spletno anketo o pandemiji bolezni covid-19.

Posebna pozornost bo namenjena življenjskim razmeram starejših, njihovim potrebam po storitvah formalne in neformalne oskrbe ter njihovemu dobremu počutju, tveganju družbene izključenosti in razmerah glede prihodka med pandemijo in obdobjem neposredno po njej. Eurofound bo raziskal neskladja v razpoložljivosti in uporabi storitev oskrbe ter izvedel pregled izbranih primerov rešitev za odpravo vrzeli pri zdravstvenih storitvah in storitvah oskrbe.

V zvezi z razlikami med spoloma, ki jih je pandemija bolezni covid-19 še poglobila, bo Eurofound še naprej preučeval porazdelitev plačanega in neplačanega dela ter odgovornosti za oskrbo in gospodinjstvo med moškimi in ženskami v času krize.

Raziskana bo vrsta vidikov v zvezi z vplivom pandemije na javne storitve in spremembami storitev, kot so podporne storitve za zaposlovanje, zdravstvene storitve in storitve oskrbe, socialna zaščita in izobraževanje: na primer uporaba in izvajanje, pripravljenost izvajalcev, uporaba digitalnih orodij, konsolidacija in financiranje ter zadovoljstvo in izkušnje uporabnikov storitev.

Spodnje rubrike zagotavljajo dostop do številnih publikacij, podatkov in tekočih dejavnosti v zvezi s to temo.

Read less
 • Publications (631)
 • Data
 • Ongoing work (6)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work:

 • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
 • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Življenjske razmere in kakovost življenja

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.