Spremljanje konvergence v Evropski uniji

18 Januar 2021

Evropska unija se zavzema za gospodarsko, socialno in ozemeljsko kohezijo, uravnoteženo gospodarsko rast in navzgor usmerjeno gospodarsko konvergenco. V zadnjih desetletjih so bile opažene težnje po konvergenci med državami članicami na gospodarskem in socialnem področju.Read more

Evropska unija se zavzema za gospodarsko, socialno in ozemeljsko kohezijo, uravnoteženo gospodarsko rast in navzgor usmerjeno gospodarsko konvergenco. V zadnjih desetletjih so bile opažene težnje po konvergenci med državami članicami na gospodarskem in socialnem področju. Kriza je te trende zaustavila in od leta 2008 so za uspešnost držav članic Evropske unije značilni vzorci stagnacije oziroma razhajanja. 

Read less

Nedavne posodobitve

Upward convergence in material well-being: Is a COVID-19 setback inevitable?

The EU strives for the upward convergence of its Member States, where their performance improves and gaps between them...

Upward convergence in the EU: Definition, measurement and trends

The uneven impact of the 2008–2013 economic crisis on Member States brought upward convergence to the fore in EU...

EU Presidency conference: Our social Europe – Strong together

On 16 September 2020, Eurofound contributed to the EU Presidency of Germany’s conference: 'Our social Europe – Strong...
Top

Razhajanja v uspešnosti med državami članicami in čedalje večje neenakosti znotraj držav članic so iz različnih razlogov povod za splošno zaskrbljenoRead more

Razhajanja v uspešnosti med državami članicami in čedalje večje neenakosti znotraj držav članic so iz različnih razlogov povod za splošno zaskrbljenost. Prvič, ker so v nasprotju s pričakovanji, da poglobljeno povezovanje v Evropi vodi v vse večjo kohezijo na nacionalni in vseevropski ravni. Drugič, ker lahko med prebivalci razširijo občutek socialne nepravičnosti in nepoštenosti, podžgejo protievropsko razpoloženje in spodkopavajo evropski projekt.

Da bi lahko oblikovali ustrezne pobude in ocenili njihovo učinkovitost pri doseganju navzgor usmerjene konvergence, oblikovalci politik potrebujejo dokaze o trendih in dinamiki divergence znotraj držav članic in med njimi. Pomembno je vedeti, ali ti trendi obstajajo in kažejo na splošno poslabšanje življenjskih in delovnih razmer ali ne, ali se vrzel med skupinami držav članic ali regijami povečuje in ali se nekatere skupine gibljejo v različne smeri. 

Forum Fundacije 2017

Forum Fundacije je Eurofoundov vodilni dogodek, ki je potekal od 14.–15. novembra 2017 na Dublinskem gradu v Dublinu na Irskem. Razprave med 200 uglednimi udeleženci iz Evrope in od drugod so bile osredotočene na različne vidike konvergence v Evropi in njeno povezavo z evropskim stebrom socialnih pravic. Če gledamo na gospodarsko in socialno razsežnost kot na dve plati iste medalje, je bila glavna pozornost usmerjena na navzgor usmerjeno konvergenco na področju življenjskih in delovnih razmer, vključno z zaposlovanjem.

Glej Predstavitve foruma, osnovni dokumenti in program.

 

Navzgor usmerjena gospodarska in socialna konvergenca predstavlja skupni cilj ekonomske in monetarne unije ter Evropske unije kot celote. Da bi lahko Komisija socialni element vključila v središče svojega političnega delovanja, je novembra 2017 uradno razglasila evropski steber socialnih pravic. Ta spada med prednostne naloge njene sedanje politike in služi kot smerokaz za obnovitev procesa konvergence v Evropi.

Eurofoundovo delo

Eurofound na osnovi konvergence rezultatov ter uspešnosti držav članic in regij spremlja konvergenco med državami članicami na naslednjih področjih raziskovanja: družbenogospodarski dejavniki, zaposlovanje, delovne in življenjske razmere. Družbenogospodarsko področje bo vključevalo raziskovanje kazalnikov dejanske konvergence, kot so denimo BDP na prebivalca in druge makroekonomske spremenljivke, ter dostop do širokega nabora storitev in socialne zaščite.

Analiza konvergence na področju zaposlovanja bo temeljila zlasti na zgodovinskem razvoju vključevanja na trg dela z uporabo podatkov Eurostata.

Proučevanje konvergence na področju delovnih razmer bo temeljilo za konceptu kakovosti delovnih mest, izmerjeni s pomočjo Evropske raziskave o delovnih pogojih in drugih statističnih virov.

Raziskava življenjskih razmer bo vključevala objektivne in subjektivne dejavnike, vključno s podatki, pridobljenimi iz Evropske raziskave o kakovosti življenja, in bo zajela kakovost družbe, življenjske razmere in splošno blaginjo.

Analiza konvergence bo upoštevala tudi različne časovne okvire, od kratkoročnih do dolgoročnih trendov, in bo, kadar bo to ustrezno in izvedljivo, razčlenjena po spolu in starostnih skupinah, da bo lahko zajela različne trende znotraj populacije.

Raziskovalna dejavnost je organizirana v tri glavne sklope. Prvi sklop je osredotočen na spremljanje najnovejših trendov konvergence in divergence ter uspešnosti med državami članicami in znotraj njih na zgoraj navedenih področjih raziskovanja. V okviru drugega sklopa bo raziskovalna dejavnost z uporabo celovitega pristopa poskušala opredeliti gonilne sile teh trendov. To bo vključevalo analizo institucionalnih značilnosti ter značilnosti na na makro in mikro ravni. Končni rezultat raziskave bodo dokazi, ki bodo predmet razprave o pobudah in možnostih za spodbujanje gospodarske in socialne konvergence na evropski ravni.

Eurofound proučuje tudi možnost kombiniranja kazalnikov in oblikovanja zbirnih indeksov na podlagi izkušenj drugih mednarodnih organizacij. Analize bodo na podlagi prejšnjega dela obravnavale možnost združevanja držav ali regij v skupine za boljše razumevanje razlik med njimi.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Spremljanje konvergence v Evropski uniji

Naroči me

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (34)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities 
     

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Spremljanje konvergence v Evropski uniji

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.