Spremljanje strukturnih sprememb in upravljanje prestrukturiranja

13 December 2019

Strukturne spremembe v gospodarstvu imajo številne posledice za evropske trge dela in zaposlovanje. Čeprav je dinamika nujna za živahno gospodarstvo, je lahko izguba zaposlitve resen življenjski dogodek, zato si je treba v okviru postopkov prestrukturiranja prizadevati za zmanjšanje negativnih posledic za delavce.

Oblikovalci politike morajo imeti vpogled v razvoj trgov dela, da bodo lahko imeli delavci znanja in spretnosti, ki jih delodajalci potrebujejo zdaj in jih bodo potrebovali tudi v prihodnosti. Potrebna je tudi politika za obravnavo vse manjšega povpraševanja po delavcih in njihove premestitve iz nazadujočih se gospodarskih panog.

Evropska komisija se je z oblikovanjem strategije Evropa 2020 zavezala delu za „spodbujanje prestrukturiranja sektorjev v težavah za opravljanje dejavnosti, usmerjenih v prihodnost, med drugim s hitro prerazporeditvijo kvalifikacij v razvijajoče se panoge in trge s hitro rastjo“. Najbolj poseben instrument evropske politike zaposlovanja v zvezi s prestrukturiranjem je Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, ki zagotavlja pomoč delavcem, ki izgubijo zaposlitev zaradi velikih strukturnih sprememb, ki so posledica globalizacije.

Eurofoundovo delo

Eurofound spremlja in analizira učinek strukturnih sprememb na evropskih trgih dela. Na prvem mestu si prizadeva odgovoriti na osnovno vprašanje, na katerih področjih zaposlovanje narašča in na katerih upada. To vprašanje obravnava z več vidikov, na primer z vidika gospodarske panoge, poklica in pogodbe o zaposlitvi. Na zadevno vprašanje odgovarja tudi z vidika kakovosti delovnega mesta: če se na primer plača šteje za merilo kakovosti delovnega mesta, ali so nova delovna mesta odlično, srednje dobro ali slabo plačana? Ključno področje tega dela se nanaša na zbiranje informacij o učinku prestrukturiranja na zaposlovanje, ki omogočajo beleženje in analiziranje splošnih teženj na področju dejavnosti prestrukturiranja v Evropi.

Eurofound je oblikoval dva instrumenta, s katerima deležnikom zagotavlja bistvene informacije, vpoglede in analize za načrtovanje sprememb trga dela ter oblikovanje politike za izpolnitev evropskih ciljev na področju zaposlovanja.

Evropski center za spremljanje prestrukturiranja (ERM) je edinstven vir znanja o prestrukturiranju in v svojih podatkovnih zbirkah ponuja najrazličnejše informacije o prestrukturiranjih, nacionalnih javnih instrumentih podpore in zakonodaji ter študije primerov o postopkih prestrukturiranja.

Evropski center za spremljanje delovnih mest (EJM) spremlja in analizira spremembe v evropski zaposlitveni sestavi predvsem v smislu poklica in gospodarske panoge, preučuje pa tudi vidike, kot so spol, vrsta pogodbe o zaposlitvi, izobrazba in narodnost. Te spremembe kvalitativno oceni z uporabo različnih meril kakovosti delovnih mest (plač, ravni znanj in spretnosti ter stopnje izobrazbe), ki kažejo, ali se stanje na področju zaposlovanja

  • izboljšuje: povečanje števila visokokakovostnih delovnih mest;
  • poslabšuje: povečanje števila nizkokakovostnih delovnih mest;
  • polarizira: povečanje števila delovnih mest na obeh koncih spektra kakovosti, pri čemer delovna mesta srednje kakovosti izginjajo.

Ključni prispevki

Evropski center za spremljanje prestrukturiranja (ERM) je pred kratkim preučil učinek, ki ga imata selitev proizvodnje v tujino (offshoring) in vrnitev proizvodnje na zaposlovanje v Evropi. V drugih delih je obravnaval ustvarjanje delovnih mest v malih in srednjih podjetjih (MSP) ter prizadevanja javnih organov za spodbujanje zaposlovanja v podjetjih take velikosti.

Evropski center za spremljanje delovnih mest (EJM) je poleg analize sprememb v zaposlitveni sestavi in opredelitve nedavnih usmeritev preučeval tudi razvoj dogodkov z vidika dolgoročnosti in globalnosti.

Viri za prestrukturiranje

Ongoing work

 

Highlights (12)

Vsi (42)

Publications (20)

Articles (15)

News (6)

Events (1)