Spodbujanje socialne kohezije in konvergence

5 Maj 2022

Spodbujanje socialne kohezije in konvergence je ena od šestih glavnih dejavnosti delovnega programa Eurofounda za obdobje 2021–2Read more

Spodbujanje socialne kohezije in konvergence je ena od šestih glavnih dejavnosti delovnega programa Eurofounda za obdobje 2021–2024. Eurofound bo še naprej deloval kot središče strokovnega znanja za spremljanje in analizo ključnih trendov in determinant za doseganje navzgor usmerjene konvergence na področju življenjskih in delovnih razmer ter krepitev ekonomske in socialne kohezije v EU. Pandemija bolezni covid-19 predstavlja izziv brez primere za gospodarsko in socialno odpornost EU, kar kaže na krhkost napredka pri že doseženih vzorcih konvergence.

Eurofound bo v naslednjih štirih letih zagotovil pomemben vpogled v izzive in priložnosti na področju socialne kohezije in konvergence v EU ter s tem pomagal zagotoviti, da bodo njena gospodarstva in družbe odporni na prihodnje pretrese. Svoje delo iz prejšnjih let bo razširil na področje navzgor usmerjene konvergence, s posebnim poudarkom na morebitnem povečanju novih neenakosti med državljani in na tem, kako obravnavati vse večje izzive za socialno kohezijo, ki jih je povzročila kriza. Fundacija bo redno poročala o težnjah navzgor usmerjene konvergence v socialno-gospodarski razsežnosti in razsežnostih evropskega stebra socialnih pravic na ravni držav članic in regionalni ravni, hkrati pa bo EU primerjala z drugimi razvitimi državami.

Eurofound se bo pri proučevanju dejavnikov in posledic ekonomske in socialne konvergence osredotočil na vrsto dejavnikov: socialne naložbe, mobilnost in institucionalne okvire, ureditev, sisteme socialnega varstva, kakovost institucij in javne storitve socialni dialog in strukturne reforme. V raziskavi bodo proučevali učinkovitost odziva EU na pandemijo, kar zadeva ekonomsko in socialno konvergenco. Obravnavali bodo tudi razmere v euroobmočju in se osredotočili na vlogo odnosov med delodajalci in delojemalci pri vplivanju na konvergenco.

Eurofound bo raziskal trende in dejavnike socialne kohezije v Evropski uniji ter zlasti preučil, kako je pandemija covida-19 poglobila obstoječe neenakosti ali sprožila nove, ki vplivajo na širšo družbo ali posebne skupine državljanov. Analiza bo osredotočena na gospodarske, socialne in zdravstvene razlike, in sicer na trgu dela in tudi glede dostopa do ključnih dobrin in storitev, kot so zdravstveno varstvo , stanovanje, izobraževanje in socialna zaščita , ter njihove kakovosti. Proučevali bodo povezavo med neenakostmi, institucionalnim zaupanjem in nezadovoljstvom. Med drugimi področji zanimanja so migracije , vključevanje in družbene napetosti.

Rezultate raziskav v okviru te dejavnosti bodo uporabile različne službe Evropske komisije in Odbora za zaposlovanje (EMCO), Odbora za socialno zaščito (SPC), Ekonomsko-finančnega odbora (EFC), Sveta in Evropskega parlamenta, tudi v zvezi z evropskim semestrom.

„Kriza zaradi covida-19 je koncept navzgor usmerjene konvergence znova postavila v središče politične razprave… Navzgor usmerjena konvergenca je pomembna za stabilnost Unije. Če ne bomo izpolnili obljube o navzgor usmerjeni konvergenci, bi lahko ogrozili delovanje Unije in povzročili politično nezadovoljstvo s projektom Evropske unije.“

Massimiliano Mascherini, vodja enote za socialne politike

Read less

Nedavne posodobitve

Recovery and resilience in the EU – Back to the future? Some reflections on Foundation Forum 2022

When it comes to Europe’s COVID-19 recovery and its aspiration to build back a more resilient society, the so-called...

Commissioner Schmit emphasises need for human-centred recovery in Europe during visit to Dublin

EU Commissioner for Jobs and Social Rights Nicolas Schmit has emphasised the need for a human-centred recovery in...

Foundation Forum 2022

Recovery and resilience in the EU – Back to the future? Hybrid online event LIVE from Dublin Castle, Ireland. Live on...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Spodbujanje socialne kohezije in konvergence

Naroči me

Obravnavanje prednostnih nalog deležnikov

Top

Namen raziskave Eurofounda je pomagati pri ukrepih politike za podporo trajnostni, navzgor usmerjeni ekonomsko in socialni konvergenci, zmanjšanje večrazsežnostnih neenakosti in razvoj pobud za krepitev socialne kohezije, s čimer bi pripomogli k reševanju izzivov zaradi pandemije covida-19, sRead more

Namen raziskave Eurofounda je pomagati pri ukrepih politike za podporo trajnostni, navzgor usmerjeni ekonomsko in socialni konvergenci, zmanjšanje večrazsežnostnih neenakosti in razvoj pobud za krepitev socialne kohezije, s čimer bi pripomogli k reševanju izzivov zaradi pandemije covida-19, s katerimi se srečujemo na evropski in nacionalni ravni. Eurofound želi s proučevanjem programov za okrevanje po pandemiji na evropski ravni ter njihovega učinka na ekonomsko in socialno konvergenco obveščati oblikovalce politik o načinih za spodbujanje konvergence in učinkovitosti različnih pobud. Raziskave o socialni koheziji so namenjene napredovanju razprave o tem, kako spodbujati politike za pravičnejšo in bolj vključujočo družbo.

Delovni program fundacije je usklajen s političnimi smernicami Evropske komisije za naslednja štiri leta in neposredno prispeva k številnim ključnim področjem politike, katerih cilj je ustvariti močno socialno Evropo. Raziskave so povezane zlasti s ciljem EU glede trajnostne ekonomske in socialne konvergence ter bodo skušale podpreti razpravo o evropskem stebru socialnih pravic, njegovi vlogi pri izvajanju in spremljanju ter o reformi ekonomske in monetarne unije. Ugotovitve o zaupanju lahko prispevajo k pobudam v zvezi z razpravo o prihodnosti Evrope.

Read less

Ključna sporočila politike

Top

Glavne ugotovitve raziskave Eurofounda pomagajo oblikovalcem politik pri obravnavi nekaterih ključnih vprašanj na tem področju.

Read more

Glavne ugotovitve raziskave Eurofounda pomagajo oblikovalcem politik pri obravnavi nekaterih ključnih vprašanj na tem področju.

  • Trajnostna ekonomska in socialna konvergenca je osrednjega pomena za trajno stabilnost Evrope in zahteva celovit evropski pristop.
  • Razlike v gospodarski in socialni uspešnosti med državami članicami ogrožajo skupno blaginjo ter dostojne življenjske in delovne razmere, zato sta spremljanje trendov konvergence v EU in izvajanje politik za preprečevanje razlik bistvenega pomena.
  • Pred pandemijo covida-19 je Evropa doživela šestletno neprekinjeno gospodarsko rast, ki je izničila posledice krize iz leta 2008 in zabeležila navzgor usmerjeno konvergenco na področjih, kot sta zaposlovanje in tveganje revščine. Vendar pa to ni prineslo enakih koristi vsem državam članicam in regionalne razlike so se povečale.
  • Pandemija covida-19 bi lahko še dodatno povečala neenakosti med državami članicami in med socialno-ekonomskimi skupinami. Preizkusila bo ekonomsko in socialno odpornost držav članic na nevarnost gospodarskih in socialnih razlik v Evropski uniji. Vse večje razlike lahko vplivajo tudi na stabilnost EU ter izpostavljajo potrebo po celovitem izvajanju evropskega stebra socialnih pravic in po jasnem obveščanju državljanov EU o teh ukrepih.
  • Ohranjanje zaupanja državljanov v nacionalne in evropske institucije mora v času krize ostati prednostnega pomena, saj je upoštevanje ukrepov za obvladovanje koronavirusne pandemije močno odvisno od ravni zaupanja v institucije in znanost. Anketiranci, ki so izkoristili podporne ukrepe, poročajo o višji stopnji zaupanja v institucije, s čimer pošiljajo jasno sporočilo nacionalnim vladam in EU.
Read less

Trenutne in stalne raziskave

Top

Eurofound bo leta 2022 zaključil raziskavo na področju pojasnjevanja geografskega razkoraka konvergence in bo še naprej redno posodabljal podatke v zvezi z navzgor usmerjeno konvergenco v gospodarski in socialni razsežnosti iz evropskega stebra socialnih pravic ter spremnega pregleda socialnihRead more

Eurofound bo leta 2022 zaključil raziskavo na področju pojasnjevanja geografskega razkoraka konvergence in bo še naprej redno posodabljal podatke v zvezi z navzgor usmerjeno konvergenco v gospodarski in socialni razsežnosti iz evropskega stebra socialnih pravic ter spremnega pregleda socialnih kazalnikov. Raziskava bo namenjena zajemu učinkov krize zaradi covida-19 na konvergenco in oceni, ali so bili ukrepi za zaščito ter okrevanje učinkoviti pri preprečevanju razhajanja na nacionalni in, kadar je to mogoče, regionalni ravni.

Začelo se bo delo na področju polarizacije med mestnimi in podeželskimi območji ter njenih posledic za kohezijo in konvergenco v EU. Trendi in gonila dinamike razkoraka med mestnimi in podeželskimi območji se bodo proučili v okviru različnih razsežnosti, tj. gospodarskih in zaposlitvenih priložnosti, dostopa do storitev, življenjskih razmer ter kakovosti življenja. Podatki iz spletne ankete Življenje, delo in covid-19 se bodo uporabili za proučitev vpliva pandemije na razkorak med mestnimi in podeželskimi območji.

Delo v zvezi z vplivom pandemije covida-19 na zaupanje in socialne neenakosti bo dokončano, začela pa se bo raziskava o vplivih na socialno kohezijo in nezadovoljstvo v EU, vključno z učinki podpornih instrumentov, vzpostavljenih v državah članicah. Eurofound bo pregledal ukrepe in pobude za spodbujanje politik za pravičnejšo in bolj vključujočo družbo po pandemiji covida-19.

Agencija bo proučila trende, gonila in vzorce nestabilnosti na trgu dela v EU, da bi opredelila skupine, ki jih je nestabilna povezanost s trgom dela najbolj prizadela, ter raziskala osebne, socialne in družbene posledice te nestabilnosti. Raziskava bo zagotovila pregled nedavnih ukrepov politike, namenjenih lajšanju gospodarskega in socialnega vpliva nestabilnosti na trgu dela na delavce ter državljane v državah članicah EU.

Nazadnje se bo v okviru raziskave na podlagi pripravljalnega dela iz leta 2021 proučilo razmerje med kazalniki odnosov med delodajalci in delojemalci ter konvergenco v delovnih razmerah in socialno-ekonomskih rezultatih. Spletni repozitorij konvergenčnih elementov se bo še naprej posodabljal in se dodatno razvijal.

Spodnje rubrike zagotavljajo dostop do številnih publikacij, podatkov in tekočih dejavnosti v zvezi s to temo.

Read less
  • Publikacije (47)
  • Podatki
  • Tekoče dejavnosti (4)

Tekoče dejavnosti

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Spodbujanje socialne kohezije in konvergence

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.