Kakovost življenja in javne storitve

30 april 2020

Kakovost življenja je širok pojem, ki zajema več različnih vidikov. Obsega objektivne dejavnike, kot so zdravje, delovni status in življenjske razmere, ter subjektivne ocene posameznikovega življenjskega položaja in njegovo dojemanje kakovosti družbe. Dostopnost in kakovost javnih storitev sta pomembna dejavnika kakovosti življenja. Te storitve, vključno z zdravstvenimi storitvami in storitvami oskrbe, izobraževanjem in stanovanjskimi razmerami, so podlaga za socialno varstvo, kohezijo in vključenost ter so poleg tega tesno povezane s stopnjo zaupanja v vlado in institucije.

V tem okviru se oblikovalci politik danes srečujejo s ključnimi izzivi, vključno z učinkom finančne krize, starajočim se prebivalstvom ter mobilnostjo in migracijami znotraj EU. Evropska platforma za boj proti revščini in socialni izključenosti je vodilna pobuda strategije Komisije Evropa 2020, v kateri so določeni ambiciozni cilji za zmanjšanje revščine.Socialne naložbe so poleg tega potrebne za spodbujanje državljanov, da v celoti sodelujejo v družbenem življenju in na področju zaposlovanja. S svežnjem o socialnih naložbah se spodbujajo učinkovitejše in uspešnejše socialne politike ter boljše strategije dejavnega vključevanja v državah članicah. Komisija je aprila 2017 predstavila sveženj evropskega stebra socialnih pravic, ki vključuje načela in pravice o dostopu do javnih storitev in njihovi kakovosti v zvezi z enakimi možnostmi ter socialnim varstvom in vključenostjo.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Kakovost življenja in javne storitve

Eurofoundovo delo

Eurofound je v zadnjih štirih desetletjih preučeval in analiziral številna tovrstna vprašanja. Zbiral je podatke iz vse Evrope v zvezi z najrazličnejšimi vidiki kakovosti življenja: življenjskimi standardi, zdravjem, subjektivno blaginjo, družino, socialno izključenostjo, oskrbo ter ravnovesjem med poklicnim in zasebnim življenjem, nastanitvijo in življenjskim okoljem, javnimi storitvami in kakovostjo družbe.

Ključni prispevki

V okviru Eurofoundove evropske raziskave o kakovosti življenja (EQLS) se od leta 2003 zbirajo usklajeni in v celoti primerljivi podatki o življenjskih razmerah in kakovosti življenja Evropejcev in državljanov držav kandidatk.Raziskava, ki je bila do zdaj opravljena štirikrat, prinaša celovite informacije o spremembah glede kakovosti življenja različnih socialno-ekonomskih skupin.

Analiza tretjega vala (2012) zagotavlja pregled takratnih učinkov krize in poznavanje teženj na področju kakovosti življenja od leta 2003. Izsledki ponujajo dodaten vpogled v posebne vidike, kot so subjektivna blaginja ali socialne neenakosti, in vprašanja, s katerimi se srečujejo posebne skupine, kot so mladi ali delavci, starejši od 50 let.

Posebni raziskovalni projekti in analize, opravljene v okviru raziskave EQLS, so bili podlaga za Eurofoundova poročila o vrsti povezanih vprašanj, vključno s predšolsko vzgojo in varstvom, neustreznimi bivanjskimi razmerami in o tem, kako lahko delna upokojitev pripomore k podaljševanju poklicnega življenja.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Report to examine fairness and optimism for the future and their relationship to people’s perceptions and realities (objective indicators of social and economic situation and living standards)
  • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Highlights (12)

Vsi (396)

Publications (209)

Articles (121)

News (40)

Events (26)