Evropska anketa o uslovima rada 2020

Istraživanje na terenu Evropske ankete o uslovima rada 2020 obustavljeno je usled pandemije COVID-19

Evropska fondacija za poboljšanje životnih i radnih uslova (Eurofound) je 3. februara 2020. započela istraživanje na terenu za najnovije izdanje svoje vodeće Evropske ankete o uslovima rada (engl. European Working Conditions Survey, EWCS). Međutim, usled pandemije COVID-19, agencija je bila primorana da prekine početni terenski rad intervjuisanjem licem u lice nakon samo sedam nedelja. Eurofound će u narednom periodu staviti na raspolaganje neku prateću dokumentaciju, poput metodoloških izveštaja i anketnog upitnika.

Od marta do jula 2021, Eurofound će izvršiti novi krug istraživanja na terenu za Evropsku anketu o uslovima rada, koristeći kompjuterski potpomognuto telefonsko intervjuisanje (CATI) po prvi put.

Za podrobnije informacije o Evropskoj anketi o uslovima rada obratite se Sofiji Mekgoris (Sophia MacGoris), (tel: +353 1 204 31 00, imejl-adresa smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment