Särskilda framställningar om information

I tider av ständig ekonomisk och samhällelig förändring har Eurofound kunnat svara på beslutsfattares nya och framväxande informationsbehov. Som en del av Eurofounds satsning på att framställa fler studier och tjänster på begäran för dess huvudsakliga intressentgrupper är reaktioner på särskilda framställningar om information från primära intressenter en viktig verksamhet inom ramen för Eurofounds nya programplaneringsperiod för 2021–2024.

Dokumenttyper

Detta arbete omfattar tillhandahållande av oregelbundna rapporter om valda teman i en mängd olika format:

  • Specialrapporter.
  • Studier som utgör svar på förfrågningar från intressenter.
  • Bakgrundsmaterial.
  • Bidrag till publikationer.
  • Initiativbetänkanden och rapporter.
  • Rapporter som betalats av intressenter.

Specialrapporter baseras antingen på en ursprunglig analys av befintliga Eurofound-datakällor som t.ex. uppsättningar av undersökningsdata, eller sammanfattningar av tidigare Eurofound-forskning på ett givet område.

Se den fullständiga listan över särskilda rapporter

Tjänstens mål

Viktiga målsättningar för denna tjänst är att garantera snabbhet, flexibilitet, kvalitet och effektivitet när det gäller att tillhandahålla specialunderlag för att möta Eurofounds intressenters särskilda behov och att tillhandahålla bevis rörande oförutsedda frågor som kräver politisk handling. Tillhandahållandet av en särskild framställning beror på tillgången till data.

Framställningar välkomnas från organisationer för arbetsmarknadens parter på EU-nivå och nationell nivå, medlemsstaternas regeringar genom deras rådsordförandeskap samt EU:s institutioner. Ett selektivt tillvägagångssätt kommer att användas med grund i relevansen och den politiska vikten hos framställningarna samt vilka resurser som finns tillgängliga.

Mer information