Work programmes

28 items found

Every four years Eurofound reviews its strategy and the orientation to be given to its work and after widespread consultation prepares a four-year rolling programme. Within the context of the four-year programme, a detailed annual programme of work is prepared and proposed for adoption by the Management Board.

The programmes are the outcome of detailed deliberations of the groups making up the Management Board as well as with the Institutions of the Union.

 • 20 april 2004 | Work programme

  The fourth annual programme of work based on the Foundation's four-year programme 2001-2004: Analysing and anticipating change to support socio-economic progress. Among the aims of the programme are to: strengthen collaboration and the sharing of results with the European Commission and other EU Institutions; finalise work started in 2001-2003 and move towards consolidation and dissemination of results; prepare for the implementation of the new four-year programme 2005-2008; strengthen transversal activities in the three core areas of expertise (Living Conditions, Working Conditions, Industrial Relations) and EMCC; reinforce customer orientation; and continue to incorporate the acceding and candidate countries in all main areas of activity.

 • 13 december 2002 | Work programme

  The third annual programme of work based on the Foundation's four-year programme 2001-2004: Analysing and anticipating change to support socio-economic progress. Among the aims of the programme are to: strengthen monitoring activities and strategic research in the three core areas of expertise (Living Conditions, Working Conditions, Industrial Relations) and EMCC; meet specific needs of key policy audiences; incorporate candidate countries in all main areas of activity; increase existing collaboration with the European Commission and strengthen relationships with the other EU Institutions; and reinforce the Foundation's role as a forum for debate.

 • 27 mars 2002 | Work programme

  The second annual programme of work based on the Foundation's four-year programme 2001-2004: analysing and anticipating change to support socio-economic progress. The principles of the programme include developing and consolidating the main areas of activity: research / development, debate / discussion, information / dissemination; and strengthening core areas of expertise - working conditions, living conditions and industrial relations.

 • 20 april 2001 | Work programme

  The first annual programme of work based on the Foundation's new four-year- programme 2001-2004: analysing and anticipating change to support socio-economic progress.

 • 29 mars 2001 | Work programme

  This booklet contains an abridged version of the four year rolling programme. The Foundation's seventh four-year programme aims both to provide continuity, building on the expertise established over the past 25 years, and innovation, exploring new and emerging issues and addressing the societal changes and the continuing challenge to improve living and working conditions.

 • 08 februari 2000 | Work programme

  None

 • 24 februari 1999 | Work programme

  This document gives a summary of the activities planned by the Foundation in 1999, within the framework of its four-year rolling programme 1997-2000, ‘Facing up to the challenges of European society’.

 • 27 november 1997 | Work programme

  Fonden bidrar till arbetet på detta område genom att: u Identifiera och utvärdera metoder för främjande av åtgärder för att öka medvetandet och få näringslivet, inklusive de små och medelstora företagen, och konsumenterna att ändra sina vanor. u Analysera effekterna av nya styrmedel och åtgärder inom specifika sektorer, inklusive industrier verksamma på miljöområdet. u Underlätta delat ansvar och medbestämmande i den politik som förs och de åtgärder som vidtas av de centrala sociala aktörerna (statliga och kommunala myndigheter, offentliga och privata företag, yrkesorganisationer, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, icke-statliga organisationer och medborgare) för att få till stånd en hållbar utveckling samt uppskatta effekterna av detta. Arbetet kommer även i fortsättningen att utvecklas som ett komplement till den verksamhet som bedrivs av Europeiska miljöbyrån i Köpenhamn. 4 5 SF-99-96-576-SV-C sammanhållning i all politik som förs kan stödja effektiva lokala strategier. u Att analysera de verkliga utfallen av nya utvecklingar på det teoretiska och praktiska planet. En granskning av nya tillvägagångssätt från socialvårds- och socialskyddssystemens sida för att hantera social utslagning har redan inletts. Den roll som arbetsmarknadens parter spelar och aktivt medbestämmande för de som för närvarande är eller löper en risk att bli utestängda är nödvändiga förutsättningar för detta arbete. Ett program för åren 1997 – 2000 s Medbestämmande E tt samhälle i snabb förändring ställs inför komplicerade problem. För att dessa problem skall kunna lösas krävs fullständigt medbestämmande för de sociala aktörerna i beslutsprocesserna, både på arbetsplatserna och i samhället i stort. Fonden betonar vikten av att låta personer som berörs av förändringar medverka vid hanteringen av dem. Den stödjer på många olika sätt arbetet med att förbättra samråds- och medbestämmandeprocesserna i syfte att få till stånd en bättre livskvalitet. Fonden bidrar också till att skapa ett samhälle med större medbestämmande genom att själv agera som ett forum för debatt och aktivt informations- och åsiktsutbyte mellan de centrala aktörerna i samhället. Inom ramen för det nya programmet för åren 1997-2000 kommer fonden även att: u Bevaka och bedöma rutiner för medbestämmande på arbetsplatser. u Utforska nya tillvägagångssätt för medbestämmande (nya frågor, nya samarbetsformer, nya partnerskap) på arbetsplatserna och i samhället i stort. u Granska begreppet aktivt medborgarskap, i synnerhet vad gäller frågor som sysselsättning och socialt skydd. u Att bedöma strategier för att förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten hos de offentliga tjänsterna och på området hållbar konsumtion. Arbetsplatsen kommer även i fortsättningen att utgöra en viktig del av detta arbete i och med inrättandet av det europeiska observationsor

Sidor