Tillgång till interna handlingar

Allmänheten kan begära tillgång till Eurofounds handlingar. Att ge allmänheten tillgång till interna handlingar är enligt Eurofound en viktig del i Eurofounds informationsambitioner om att ge en så heltäckande bild av dess arbete som möjligt.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar gäller sedan september 2003 även EU:s byråer. I mars 2004 antog Eurofounds styrelse genomförandebestämmelser (PDF på 91 KB) om hur förordningen skulle tillämpas.

I korta drag innebär förordningen att allmänheten har rätt att få tillgång till Eurofounds interna, icke offentliggjorda handlingar enligt de principer, villkor och gränser som fastställs i förordningen.

För att det ska vara enklare för allmänheten att veta vilka handlingar som kan vara av intresse att få tillgång till ska det enligt förordningen finnas ett register över offentliga handlingar, i största möjliga utsträckning med direktlänkar till de aktuella handlingarna.

Eurofounds dokument som finns på nätet

Eurofounds historiska arkiv finns i Europeiska unionens historiska arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens och är öppet för forskare.

Begära ut andra handlingar från Eurofound

Du kan begära att få ut andra handlingar. Nedan finns korta anvisningar för hur du utövar din rätt att få tillgång till handlingar.

Begäranden om att få ut andra handlingar ska vara skriftliga och skickas via e-post, fax eller brev till administrationschefen. Det ska finnas tydlig hänvisning till att begäran görs i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001. Uppge vad det är du vill ha så utförligt som möjligt och ge så mycket information du kan så att det blir enklare att hitta de handlingar du begär ut.

Eurofounds postadress är

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions/Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin, D18 KP65

Irland

Om du vill begära ut handlingar via e-post skriver du till publicaccess@eurofound.europa.eu . Begäranden via fax skickas till +353 1 282 6456.

I enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001 kan handlingar sekretessbeläggas eller hemligstämplas i sådana fall då det skulle kunna skada enskildas eller institutioners intressen om handlingarna offentliggjordes. Se Eurofounds interna regler om klassificering av handlingar nedan.