Intressenter och samarbetspartner

Eurofounds uppdrag är att förmedla kunskap för att stödja utvecklingen av en bättre social-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik. Samtidigt som Eurofound främst styrs på EU-nivå vad gäller dess roll och arbete är det sammanlänkat med medlemsstaterna på många olika sätt.

Eurofounds styrelseledamöter utses av regeringarna och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i medlemsstaterna, med tre ledamöter som företräder kommissionen och en oberoende expert som utses av Europaparlamentet. Styrelsen biträds av ettverkställande organ med åtta medlemmar , bestående av ordföranden och de tre vice ordförandena i styrelsen, samordnarna av de tre grupperna (regeringar, arbetsgivare och arbetstagare) samt en företrädare för kommissionen.

EU:s institutioner, regeringar och arbetsmarknadens parter är de högst prioriterade målgrupperna för Eurofounds produkter och tjänster. En viktig del av Eurofounds kommunikationsstrategi är inriktad på att förse dessa intressenter med fakta och tjänster som hjälper dem att uppfylla sina roller. Ett sådant samarbete kan ske i form av specialrapporter baserade på befintliga Eurofound-data.

EU-institutioner och -organ

Eurofounds förhållande till institutionerna är dynamiskt, och skapas genom formella (institutionella) och informella förbindelser. Eurofound är en självständig EU-byrå och tillhör därmed konstellationen av EU-organ. Det är även en medlem av EU-byråernas nätverk .

Eurofound har tecknat samarbetsavtal med följande fem systerbyråer:

  • Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning ( Cedefop).
  • Europeiska jämställdhetsinstitutet ( EIGE).
  • Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha ).
  • Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen ( ETF).
  • Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter( FRA).

Dessa avtal genomförs genom årliga handlingsplaner och utgör grunden för utbyte av uppgiftskällor och för gemensamma initiativ inom områdena forskning, evenemang och operativa system.

Europeiska kommissionen deltar i ledningen av Eurofound genom sitt medlemskap i Eurofounds styrelse, där kommissionen spelar en viktig roll när det gäller antagandet av arbetsprogrammen. Europaparlamentet utser en oberoende expert utan egen rösträtt till styrelsen.

Eurofound samarbetar främst med rådet genom programmen inom ramen för dess ordförandeskap, och tillhandahåller expertis, talare eller annat stöd till ordförandeskapsevenemang. Gemensamma evenemang anordnas även tillsammans med Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén .

Eurofound har ett kontor i Bryssel för att kunna upprätthålla en tät kontakt med EU-institutionerna. För mer information, kontakta sambandskontoret i Bryssel .

Regeringar

Varje medlemsstat har en regeringsföreträdare i styrelsen, som vanligtvis är en företrädare från ministeriet med ansvar för sysselsättning eller sociala frågor.

Eftersom styrelsen antar Eurofounds arbetsprogram och lägger fram dess budgetförslag har medlemsstaternas regeringar ett betydande inflytande över Eurofounds funktion. Medlemsstaternas regeringar har tillsammans (i sin roll som Europeiska unionens råd) skapat Eurofound och fortsätter att finansiera det genom EU:s allmänna budget.

Arbetsmarknadens parter

Eurofound har mandat att ge kommissionen, EU:s övriga institutioner, organ och byråer, medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter stöd i syfte att utforma och genomföra politik som rör förbättringen av levnads- och arbetsvillkor, utformningen av sysselsättningspolitik, och främjandet av dialogen mellan arbetsmarknadens parter. För detta ändamål ska Eurofound öka och sprida kunskap, tillhandahålla uppgifter och tjänster för beslutsfattandet, inklusive forskningsbaserade slutsatser och underlätta kunskapsutbyte bland och mellan EU och nationella aktörer.

Varje sida av arbetsmarknadens parter i varje medlemsstat har en företrädare i styrelsen, vilket säkerställer en återspegling av mångfalden inom EU:s arbetsmarknadsmodeller och kultur. Företrädare från de europeiska organisationerna för arbetsmarknadens parter samordnar det arbete som utförs i grupperna och deltar i styrelsemötena.

Övriga

Eurofound samarbetar internationella organisationer som till exempel Internationella arbetsorganisationen ( ILO) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling ( OECD). Detta samarbete kan ske i form av bidrag till rapporter eller anordnande av gemensamma evenemang.

Eurofound för även en dialog med det civila samhället i dess olika former (såsom trepartsorgan, det civila samhället företrätt i icke-statliga organisationer, samt den akademiska världen). Den akademiska världen och forskarsamfundet är en viktig nyttjare av Eurofounds kunskap. Vidare väljs forskare och andra akademiker regelbundet ut (genom öppna upphandlingar) för att bedriva fältforskning för Eurofound.