Arbeta hos Eurofound

Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) är en arbetsgivare som främjar lika möjligheter och välkomnar ansökningar från alla EU-medborgare, oavsett kön, ras, färg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religiösa, politiska eller andra åskådningar eller åsikter, tillhörighet till nationell minoritet, ekonomisk situation, börd, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation. Eurofound rekryterar utifrån meriter i enlighet med de kriterier som avser tjänsten och de krav som ställs på den individ som ska inneha denna.

Uttagningsförfarandena vid Eurofound är öppna för medborgare i de 28 EU-medlemsstaterna. Inget nationellt kvoteringssystem tillämpas, men enligt tjänsteföreskrifterna ska byråerna eftersträva efter en god balans mellan medborgarskap.

Eurofound anställer tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som omfattas av tjänsteföreskrifterna. Tillfälligt anställda och kontraktsanställda har till en början ofta tidsbegränsade anställningar som kan komma att omvandlas till tillsvidareanställningar.

-         Ansökningar

-         Granskning av ansökningar

-         Intervjuer och tester

-         Reservlistor

Hur du söker arbete på Eurofound

Sökande är berättigade att söka en ledig tjänst under förutsättning att de åtnjuter fulla medborgerliga rättigheter, har fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning och uppfyller de kriterier som anges i meddelandet om ledig tjänst.

I allmänhet sker uttagningsförfarandet på följande sätt: Ett meddelande om ledig tjänst offentliggörs på Eurofounds webbplats och Epsos webbplats. Intresserade sökande som anser sig uppfylla kriterierna måste registrera sig och fylla i ansökningsformuläret via Eurofounds onlinesystem. När det gäller ansökningar och språkkunskaper hittar du mer information i Gemensamma europeiska referensramen för språk – Skala för självbedömning.

Ansökningar

De sökande måste lämna in ifyllda ansökningar via Eurofounds onlinerekryteringssystem på sidan Lediga tjänster. Systemet skapar automatiskt en e-postbekräftelse.

 1. För att komma i fråga för tjänsten måste ansökan ha tagits emot senast kl. 23.55 GMT det datum som anges som sista ansökningsdag i meddelandet om ledig tjänst. Sökande ombes skicka in sin ansökan i god tid innan tidsfristen löper ut. Ansökningar som inkommer efter att tidsfristen löpt ut kan inte godkännas i uttagningsförfarandet.
 2. Sökande bör säkerställa att e-postadressen i ansökan är korrekt (och att brevlådan inte är full) eftersom de beslut som fattas i slutet av varje fas meddelas per e-post.

 

Granskning av ansökningar

 1. Alla ansökningar som tas emot via onlinerekryteringssystemet före sista ansökningsdag och som uppfyller de nödvändiga kriterier som fastställs i meddelandet om ledig tjänst kommer att göras tillgängliga för uttagningskommittén.
 2. Uttagningskommittén granskar ansökningarna och upprättar en slutlista över sökande som uppfyller de uttagningskriterier som fastställs i meddelandet om ledig tjänst. Uttagningskommitténs beslut baseras uteslutande på den information som anges i ansökningsformuläret. Sökande som inte uppfyller nödvändiga villkor eller som inte har fyllt i sin ansökan på rätt sätt utesluts från uttagningsförfarandet.

 

Intervjuer och tester

 1. Sökande som uppnår godkänt resultat (minst 70 procent rätt) kallas till intervju med uttagningskommittén. För vissa uttagningsförfaranden kan ett högsta antal sökande som kallas till intervju fastställas.
 2. Sökande som kallas till intervju kan ha rätt till ersättning och resekostnader: se Ersättningsregler för personer som kallas till intervju.
 3. Intervjuerna hålls på engelska. För sökande vars modersmål är engelska kommer delar av intervjun att hållas på deras andraspråk.
 4. De sökande kommer även ombes genomgå skriftliga tester på

- engelska, eller på deras andraspråk om deras modersmål är engelska (gräns för att bli godkänd 50 procent rätt),

- ett kompetenstest (på engelska) som kan bestå av flervalsfrågor och/eller en fallstudie, beroende på vad som är relevant för tjänsten (gräns för att bli godkänd 60 procent rätt).

- För vissa uttagningsförfaranden kan de sökande ombes genomgå psykometriska tester, eventuellt vid ett utvärderingscentrum. Om detta krävs anges det uttryckligen i meddelandet om ledig tjänst.

- Om sökanden inte uppnår gränsen för att bli godkänd på något av testerna utesluts han eller hon från uttagningsförfarandet.

 1. Sökande som kallas till intervju måste uppvisa bevis på nationalitet samt kopior på examensbevis, akademiska meriter och anställningsintyg.

Reservlistor

 1. En reservlista över de sökande som är lämpligaar (de som uppnått gränsen för att bli godkänd vid intervjun och på testerna) upprättas och utnämningar sker utifrån denna lista. Vanligtvis är reservlistor giltiga i upp till två år från den dag då rekryteringsförfarandet avslutas, men giltighetstiden kan komma att förlängas.
 2. Innan sökande utnämns måste de genomgå en läkarundersökning.

Överklaganden

En sökande som anser att ett misstag har skett under uttagningsförfarandet kan be att få sin ansökan omprövad genom att inom 20 kalenderdagar från den dag då han eller hon informerades om beslutet skicka en begäran om omprövning med angivelse av uttagningsförfarandets nummer till ordföranden för uttagningskommittén på följande adress:

Chairperson of the Selection Committee

Selection procedure reference: EF-XX-00-00 (enligt vad som är lämpligt)

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Irland

Uttagningskommittén omprövar ansökan och informerar sökanden om sitt beslut inom 30 kalenderdagar efter att skrivelsen mottagits.

Om en sökande anser att ett enskilt beslut går honom/henne emot kan han/hon lämna in ett klagomål i enlighet med artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen till följande adress:

Director

Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Dublin D18 KP65

Irland

Klagomålet måste lämnas in inom tre månader. Tidsgränsen för att inleda denna typ av förfarande (se tjänsteföreskrifterna) börjar gälla från den tidpunkt då sökanden informeras om det beslut som går honom/henne emot.

Som alla EU-medborgare kan de sökande lämna in ett klagomål till:

Europeiska ombudsmannen

1, avenue du Président Robert Schuman – CS 30403

67001 Strasbourg Cedex

Frankrike

http://www.ombudsman.europa.eu/media/sv/default.htm

Anm. Tidsfristerna enligt artiklarna 90.2 och 91 i tjänsteföreskrifterna för klagomål eller överklaganden till personaldomstolen i enlighet med artikel 270 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt påverkas inte av att man vänder sig till ombudsmannen. Observera även att du enligt artikel 2.4 i de allmänna villkoren för ombudsmannens ämbetsutövning måste ha uttömt alla administrativa möjligheter att lösa tvisten med Eurofound innan du kan lämna in klagomål till ombudsmannen.

Tillbaka till sidans början

Skydd av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas av den sökande ska behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39–98).

I enlighet med artiklarna 17 och 18 i förordning (EU) 2018/1725 ska kandidaten ha rätt att få tillgång till sina personuppgifter och rätt att när som helst få alla identifieringsuppgifter rättade som är felaktiga eller ofullständiga. Rättelse av uppgifter som rör behörighets- eller urvalskriterierna kan dock inte ske efter att sista ansökningsdag har passerat. Chefen för personalenheten är registeransvarig. Uppgifterna behandlas av medarbetare vid personalenheten och uttagningskommittén. Syftet med behandlingen av dessa uppgifter är att låta Eurofound utföra urvalsförfarandet för att tillsätta den tjänst som utannonserades i meddelandet om lediga tjänster. Den rättsliga grunden för behandlingen är artiklarna 27–34 i tjänsteföreskrifterna för Europeiska unionens tjänstemän och artiklarna 12–15 samt 82–84 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.

Den som har frågor om behandlingen av personuppgifter bör vända sig till personalavdelningen på recruit@eurofound.europa.eu. För ytterligare kommentarer och/eller klagomål beträffande behandling av personuppgifter bör man kontakta Eurofounds dataskyddsombud genom att skicka sin begäran tillDataProtectionOfficer@eurofound.europa.eu . Man kan också när som helst lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) . Mer information finns i Eurofounds integritetsskyddspolicy om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering . Läs gärna Eurofounds allmänna dataskyddsmeddelande.

Tillbaka till sidans början

Anställningsvillkor

Personalen vid Eurofound omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (1.1.2014)

Anställningsort

Dublin, Irland. Den som får tjänsten måste bo inom rimligt avstånd från Eurofounds kontor i enlighet med tjänsteföreskrifterna (artikel 20).

Provanställning

Sökande som anställs för en period om minst 1 år måste genomgå 9 månaders provanställningsperiod.

Lön

Den ursprungliga grundlönen per månad fastställs enligt lönetabellen i artikel 66 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och tillfälligt anställda och artikel 93 i anställningsvillkoren för övriga anställda, och ändringar av dessa. Där så är lämpligt kompletteras lönen med de tillägg som fastställs i relevanta tjänsteföreskrifter eller anställningsvillkor.

Från lönen dras EU-skatt och andra avdrag enligt tjänsteföreskrifterna. Lönen är undantagen från nationell inkomstbeskattning och medarbetarna omfattas av kommissionens sociala trygghetssystem och pensionssystem.

Indelningen utifrån lönegrad och ersättning för tillfälligt anställda och kontraktsanställda sker på samma sätt som vid kommissionen. Den nuvarande viktningsfaktorn för Irland är 116,6 procent.

I följande tabell visas exempel på löner för två inledande lönegrader med hänsyn till några tänkbara scenarier:

 

Nettomånadslön

Kontraktsanställd

Tjänstegrupp II, lönegrad 4 (exempelvis assistent)

Grundlön

2 025 euro

Grundlön plus utlandstillägg

2 633 euro

Grundlön plus utlandstillägg och barntillägg för 1 barn

3 272 euro

 

Tillfälligt anställd

Lönegrad AD5, steg 1 (exempelvis forskningstjänsteman)

Grundlön

4 142 euro

Grundlön plus utlandstillägg

4 979 euro

Grundlön plus utlandstillägg och barntillägg för 1 barn

5 979 euro

 

Sammanfattning av övriga anställningsvillkor

 1. Löner undantas från nationell inkomstbeskattning – i stället betalas en EU-skatt vid källan.
 2. Årlig ledighet med två dagar per kalendermånad plus dagar för avstånd från ursprungsorten och i genomsnitt 17 helgdagar vid Eurofound per år.
 3. Utbildnings- och utvecklingsprogram
 4. EU:s pensionssystem (efter 10 år i tjänst).
 5. EU:s sjukförsäkringssystem för medarbetare och underhållsberättigad familj.
 6. Sjuk- och olycksfallsförsäkring, arbetslöshets- och invaliditetsersättning.
 7. Utlandstillägg eller särskilt utlandstillägg om 16 eller 4 procent, beroende på omständigheterna.
 8. Hushållstillägg.
 9. Tillägg för underhållsberättigade barn.
 10. Utbildningstillägg.
 11. Bosättningstillägg och ersättning för flyttkostnader.
 12. Ett första tillfälligt dagtraktamente.
 13. Andra förmåner.

Tillbaka till sidans början

Tillfälligt anställd personal

Eurofound anställer då och då tillfällig lokal personal vid kortfristiga vakanser, exempelvis mammaledighet. Den nuvarande tjänsteleverantören är Orange Recruitment.

Besökande forskare

Eurofound bjuder då och då in besökande forskare för att samarbeta inom forskningsprojekt och komplettera sådana. De besökande forskarna är främst akademiska forskare med bidrag från sitt universitet eller sin institution. De mottar inget stöd från Eurofound. Ansökningar om att få göra forskningsbesök ska innehålla motiveringsbrev och meritförteckning och kan skickas till: recruit@eurofound.europa.eu.

Utstationerade nationella experter

Eurofound anlitar då och då utstationerade nationella experter, i enlighet med kommissionens bestämmelser.

Spontanansökningar

Eurofound tar inte emot spontanansökningar och sparar inte sådana ansökningar eller meritförteckningar (cv). Endast ansökningar till lediga tjänster som offentliggörs på denna webbplats och skickas in via onlinerekryteringssystemet beaktas.

Tillbaka till sidans början

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Kommentarer

test

Lägg till ny kommentar