Demokrati och förtroende under covid-19 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including trust in institutions, trust in people, trust in science, satisfaction with democracy and use of (social) media. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Viktiga resultat

 • Förtroendet för institutionerna har sjunkit kraftigt, särskilt förtroendet för de nationella myndigheterna som föll från 4,6 under sommaren 2020 till 3,9 under våren 2021. I 14 medlemsstater sågs en betydande minskning sedan 2020, och förtroendet för nationella myndigheter i samtliga medlemsstater sjönk under de nivåer som registrerades vid pandemins början. Förtroendet för EU sjönk också, men förblir högre än förtroendet för nationella myndigheter.  

 • För att återställa förtroendet för myndigheterna och EU måste man förstå och hantera människornas behov i efterdyningarna av covid-19-krisen. Debatten om Europas framtid har en viktig roll att spela när det gäller att nå ut och lyssna på medborgarnas oro, särskilt med tanke på EU:s återhämtning från pandemin och övergång till en grönare, mer digital EU-ekonomi.

 • För att förhindra att de som drabbats värst av krisen också halkar efter ännu mer måste de politiska beslutsfattarna ta ett helhetsgrepp på tillhandahållandet av stöd. Underlåtenhet att förhindra fortsatt ökad ojämlikhet bland medborgarna och mellan medlemsstaterna riskerar att ännu mer undergräva européernas förtroende för sina institutioner och det kan utlösa politiskt missnöje. 

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021 
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27) 
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020 bör det noteras att de uppgifter som offentliggjorts på Eurofounds webbplats i vissa fall omfattar EU:s 28 medlemsstater, eftersom Förenade kungariket ingick i tidigare forskning. Detta kommer successivt att ändras för att återspegla den nuvarande sammansättningen av EU:s 27 medlemsstater.