Financial situation and security during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including living standards and ability to make ends meet, need to economise, household arrears, financial situation and deprivation, and the level of support received in difficult circumstances. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Viktiga resultat

  • Människor i hela Europa har upplevt en förbättring i sin situation efter nedstängningen, med ökad arbetstid och färre osäkra anställningar i juli jämfört med april. Det har dock vuxit fram stora skillnader mellan specifika grupper i EU.
  • Trots att många länder snabbt vidtog åtgärder till stöd för människor som har förlorat jobbet har långt mer än hälften av de arbetslösa inte fått något offentligt ekonomiskt stöd efter covid-19-utbrottet, vilket har lett till att många har tvingats förlita sig på informellt stöd. Bland dem som svarade på undersökningen var antalet personer som uppgav att de hade svårt att få ekonomin att gå ihop störst bland de arbetslösa, och i juli var detta antal dubbelt så högt som hos arbetande hushåll.
  • De ekonomiska stödåtgärder som infördes under pandemin har visat sig vara effektiva och har minskat de ekonomiska svårigheterna för den femtedel av de svarande som fick någon form av stöd. Egenföretagare har gynnats mest av både inkomststöd och företagsåtgärder och är betydligt mer positiva i fråga om sin ekonomiska situation i juli än i april.
  • Enkätresultaten visar hur situationen för arbetslösa försämrades ännu mer under pandemin. De ekonomiska utsikterna är fortfarande särskilt dystra för denna grupp, vilket pekar på att det finns ett stort behov av tillräckliga sociala skyddsåtgärder, eftersom allt fler arbetssökande uppger att de har problem med att betala sina räkningar.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020 bör det noteras att de uppgifter som offentliggjorts på Eurofounds webbplats i vissa fall omfattar EU:s 28 medlemsstater, eftersom Förenade kungariket ingick i tidigare forskning. Detta kommer successivt att ändras för att återspegla den nuvarande sammansättningen av EU:s 27 medlemsstater. 

COVID-19 data