Livskvalitet under covid-19 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including life satisfaction, happiness, optimism and resilience, health, support and (mental) well-being. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Viktiga resultat

 • Psykiskt välbefinnande har nått sina lägsta nivåer för samtliga åldersgrupper sedan inledningen av pandemin för över ett år sedan. Detta är särskilt tydligt bland ungdomar och dem som har förlorat sitt arbete.   

 • Redan befintliga ojämlikheter ökar på grund av pandemins oproportionerliga effekter på sårbara grupper. Fynden visar att svårigheterna att få ekonomin att gå ihop är avsevärda för dem vars situation redan är svår.

 • Utöver sjukdomar och dödsfall har covid-19 varit psykiskt påfrestande för medborgarna som i högre utsträckning är rädda för att bli sjuka eller drabbas av ekonomiska svårigheter och känner sig osäkra om krisens verkliga effekter. De politiska beslutsfattarna kommer att behöva överväga hur förlängda restriktioner för att minska spridningen av covid-19 har ökat känslorna av ensamhet, depression och anspänning. Att ge ett riktat stöd för att ta itu med följderna för den psykiska hälsan måste vara en central del av de pågående åtgärderna.

 • För att förhindra att de som drabbats värst av krisen också halkar efter ännu mer måste de politiska beslutsfattarna ta ett helhetsgrepp på tillhandahållandet av stöd. Underlåtenhet att förhindra fortsatt ökad ojämlikhet bland medborgarna och mellan medlemsstaterna riskerar att ännu mer undergräva européernas förtroende för sina institutioner och det kan utlösa politiskt missnöje.    

 • Intressant nog har många européer en ljusare syn på sin ekonomiska situation. I sju medlemsstater ses en lägre pessimism om framtiden än sommaren 2020. Otryggheten i arbetet är totalt sett också lägre än vid pandemins början, men högre än i juli 2020. 

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021 
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27) 
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020 bör det noteras att de uppgifter som offentliggjorts på Eurofounds webbplats i vissa fall omfattar EU:s 28 medlemsstater, eftersom Förenade kungariket ingick i tidigare forskning. Detta kommer successivt att ändras för att återspegla den nuvarande sammansättningen av EU:s 27 medlemsstater.