Quality of public services during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including fairness of support measures, the experience of online schooling and education, online healthcare and unmet healthcare needs, and access to online public services. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Viktiga resultat

  • De högsta rapporterade nivåerna av förtroende för institutioner finns inom hälso- och sjukvårdssystemen, jämfört med andra områden som medier, nationella regeringar och EU. Samtidigt är det arbetstagare inom hälso- och sjukvårdssektorn som oftare rapporterar att de känner sig känslomässigt utmattade, vilket bekräftar att vårdpersonalen i hög grad utsätts för svåra och känslomässigt krävande situationer under pandemin.
  • Enkätresultaten visar hur pandemin riskerar att ytterligare öka ojämlikheten mellan socioekonomiska grupper och länder. Dessa växande skillnader kan också påverka stabiliteten i EU och understryker behovet av att fullt ut genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter och att tydligt informera EU-medborgarna om dessa åtgärder.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020 bör det noteras att de uppgifter som offentliggjorts på Eurofounds webbplats i vissa fall omfattar EU:s 28 medlemsstater, eftersom Förenade kungariket ingick i tidigare forskning. Detta kommer successivt att ändras för att återspegla den nuvarande sammansättningen av EU:s 27 medlemsstater.