Quality of life and quality of society during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions that measure vaccine hesitancy and the reasons behind it. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Viktiga resultat

  • Förtroendet för EU ökade i juli, medan förtroendet för de nationella regeringarna minskade. Den största ökningen skedde i Italien och Spanien, som drabbades hårt av pandemin. Förtroendet för både nationella regeringar och EU är betydligt större bland de EU-medborgare som fick ekonomiskt stöd under pandemin.
  • Att upprätthålla medborgarnas förtroende för nationella institutioner och EU-institutioner måste fortsätta att stå i centrum i kristider, eftersom efterlevnaden av åtgärderna för att bekämpa covid-19 i hög grad är beroende av förtroendet för institutioner och vetenskaplig rådgivning. Det ökade förtroende för institutioner som rapporterades av de svarande som fått ta del av stödåtgärderna sänder också ett tydligt budskap till de nationella regeringarna och EU.
  • Ungdomar håller på att framträda som en av de grupper som har förlorat mest på nedstängningen. Tillsammans med gruppen arbetslösa rapporterar de om de lägsta nivåerna av välbefinnande, trots vissa förbättringar sedan pandemins utbrott. Tillfredsställelsen med livet och optimismen har ökat sedan april, men ungdomar känner sig fortfarande utestängda från samhället och löper fortfarande störst risk för depression, vilket visar att de har påverkats mer av restriktionerna under nedstängningen.
  • Kvinnor fortsätter också att drabbas oproportionerligt hårt och är mindre optimistiska i fråga om sin framtid än män, och denna klyfta ökade ytterligare mellan april och juli. Pandemin har också påverkat balansen mellan arbetsliv och privatliv mer för kvinnor än för män , varvid kvinnor har drabbats mer i form av kortare arbetstid och unga kvinnor löper större risk än män att förlora sitt arbete. I synnerhet ökade omsorgsansvaret för kvinnor under pandemin. Att reparera dessa skador kommer att vara avgörande för att se till att kvinnor inte betalar ett oproportionerligt högt pris för pandemin.
  • Åtgärder för att minska de psykiska hälsoriskerna för arbetslösa och ungdomar kommer att vara avgörande vid nya vågor av coronaviruset. Att tillhandahålla riktat stöd för att göra det möjligt för arbetssökande att komma tillbaka på rätt spår och hantera effekterna av pandemin samt att se till att ungdomar kan delta fullt ut i samhället måste vara en del av de pågående politiska åtgärderna.
  • Enkätresultaten visar hur pandemin riskerar att ytterligare öka ojämlikheten mellan socioekonomiska grupper och länder. Dessa växande skillnader kan också påverka stabiliteten i EU och understryker behovet av att fullt ut genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter och att tydligt informera EU-medborgarna om dessa åtgärder.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020 bör det noteras att de uppgifter som offentliggjorts på Eurofounds webbplats i vissa fall omfattar EU:s 28 medlemsstater, eftersom Förenade kungariket ingick i tidigare forskning. Detta kommer successivt att ändras för att återspegla den nuvarande sammansättningen av EU:s 27 medlemsstater.