Working during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Viktiga resultat

  • Osäkerheten på arbetsmarknaden minskade från 15 procent i april till 10 procent i juli, men det finns fortfarande en stor oro bland svarande med tillsvidare- och korttidsanställningar , där mer än 40 procent av männen i åldern 34–49 med tillfälliga anställningar befarar att de kan förlora sitt arbete under de kommande tre månaderna. Trots en generell ökning av människors arbetstid uppger en tredjedel av de svarande fortfarande att de arbetar mindre än före pandemin.
  • I juli ville mer än tre fjärdedelar av de anställda inom EU fortsätta att arbeta hemifrån åtminstone ibland, även utan covid-19-restriktioner. De flesta EU-arbetstagare rapporterar positiva erfarenheter av distansarbete under pandemin, men mycket få vill arbeta på distans hela tiden. I stället föredrar de en blandning av distansarbete och närvaro på arbetsplatsen.
  • Ökningen av distansarbete under pandemin har visat på de otydliga gränserna mellan arbete och privatliv. Det kommer att vara mycket viktigt att regeringar och arbetsmarknadens parter tar initiativ för ”rätten att koppla ned” för att förhindra att stora grupper av arbetstagare hamnar i riskzonen för fysisk och emotionell utmattning.
  • Om distansarbete ska kunna fortsätta i hela EU måste arbetsmarknadens parter sträva efter att införa bestämmelser för arbetstagare om distansarbetets frivilliga karaktär eller om specifika arbetsuppgifters lämplighet för distansarbete i alla rättsliga ramar eller avtal. Det är också viktigt att klargöra hur arbetsgivare kan bidra till utgifter i samband med arbete hemifrån, liksom garantier för lika lön och tillgång till utbildning för dem som arbetar på distans.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020 bör det noteras att de uppgifter som offentliggjorts på Eurofounds webbplats i vissa fall omfattar EU:s 28 medlemsstater, eftersom Förenade kungariket ingick i tidigare forskning. Detta kommer successivt att ändras för att återspegla den nuvarande sammansättningen av EU:s 27 medlemsstater.