Close ×

Best viewed on Desktop

Europeiska undersökningen om livskvalitet

Europeiska undersökningen om livskvalitet 2016

Eurofounds europeiska undersökning om livskvalitet ger en unik inblick i livskvaliteten hos dagens européer.

Välj ditt land, ditt kön och din ålder för att skräddarsy din erfarenhet

Sammanfattande resultat från Eurofounds fjärde europeiska undersökning om livskvalitet som genomfördes 2016 visar generella framsteg inom granskningens tre nyckelområden: livskvalitet, samhällskvalitet och kvalitet på offentliga tjänster – dock inte i alla länder och inte för alla socialgrupper.

Livskvalitet

Det här ämnet täcker främst subjektivt välbefinnande, hälsa och aspekter av individuell livskvalitet, såsom levnadsförhållanden, bostäder och materiell fattigdom, men också balans mellan yrkesliv och privatliv samt omsorgsansvar.

Livskvalitet

Allmänna framsteg i livskvalitet med vissa dimensioner tillbaka till nivåerna före krisen

De viktigaste resultaten:

 • Nivåerna av optimism har gått upp.
 • Tillfredsställelsen med levnadsstandard har ökat.
 • Livstillfredsställelsen och nivåerna av lycka är stabila.
 • Tillfredsställelsen med levnadsstandard har närmat sig mellan medlemsstaterna.
 • Många svårigheter har minskat (fler personer får det att gå ihop ekonomiskt), men över 50 procent av befolkningen i elva länder rapporterar fortfarande svårigheter med att få ekonomin att gå ihop.
 • Självrapporterad hälsokvalitet har förbättrats övergripande.
 • Balansen mellan yrkesliv och privatliv har försämrats i vissa avseenden.
 • Allvarliga farhågor om otillräcklig inkomst under ålderdomen i två tredjedelar av länderna.
 • Genomsnitt på en skala 1–10, 2011
 • Genomsnitt på en skala 1–10, 2016
 • Jag är optimistisk om min framtid (procent) – 2016
 • Jag är optimistisk om mina barns/barnbarns framtid (procent) – 2016
 • Åtminstone flera gånger i månaden (procent) – 2007
 • Åtminstone flera gånger i månaden (procent) – 2016

Optimism

Balans mellan yrkesliv och privatliv samt omsorgsansvar

Samhällskvalitet

Detta ämne inbegriper social osäkerhet, upplevelser av sociala spänningar, socialt utanförskap, förtroende för människor och institutioner, deltagande och samhällsengagemang.

Samhällskvalitet

Allmän förbättring av indikatorer för samhällskvaliteten

De viktigaste resultaten:

 • Tilliten till nationella institutioner har ökat.
 • Engagemanget och deltagandet i sociala organisationer är på uppgång.
 • Tilliten hos personer som är mellan 18–24 år har ökat.
 • Känslor av socialt utanförskap har minskat.
 • Upplevda spänningar mellan fattiga/rika, ledning/arbetstagare, äldre/yngre, män/kvinnor har minskat.
 • Uppfattning av spänningar har ökat något mellan religiösa och etniska grupper och, i mindre utsträckning, på grundval av sexuell läggning.
 • Upplevelse av 'en hel del' anspänning (procent) – 2007
 • Upplevelse av 'en hel del' anspänning (procent) – 2011
 • Upplevelse av 'en hel del' anspänning (procent) – 2016

Social utslagning

Kvalitet på offentliga tjänster

Det här ämnet omfattar hälso- och sjukvård, långtidsvård, barnomsorg och skolor samt närtjänster. Alla de tjänster som frågorna gäller tolkas som tjänster för allmänheten, oavsett om de tillhandahålls av den offentliga, privata eller ideella sektorn.

Kvalitet på offentliga tjänster

Övergripande förbättring av bedömningar av kvalitet på offentliga tjänster

De viktigaste resultaten:

 • Tillfredsställelsen med flera viktiga offentliga tjänster, såsom sjukvård och kollektivtrafik, har ökat.
 • Barnomsorgen förbättrad i flera länder där omdömena tidigare var låga.
 • Tillgång till återvinningsanläggningar är en ny fråga i ett antal länder.
 • Tillgång till banker på landsbygden är ett problem i vissa länder.
 • Kvaliteten på de offentliga tjänsterna varierar fortfarande mycket mellan medlemsstaterna.

Kvalitet på offentliga tjänster

 • Genomsnitt på en skala 1–10, 2011
 • Genomsnitt på en skala 1–10, 2016

Europeiska undersökningen om livskvalitet 2016 – översiktsrapport
Ladda ner rapporten

Sign up to receive notification of updates on future research. (in English only)

Om den europeiska undersökningen om livskvalitet: Undersökningen gjordes första gången 2003 och har genomförts vart fjärde år sedan dess. Den fjärde upplagan av undersökningen ägde rum år 2016 och omfattade 33 länder: de 28 EU-medlemsstaterna och de fem kandidatländerna Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet.

 1. 2003

  Den första europeiska undersökningen om livskvalitet

 2. 2007

  Den andra europeiska undersökningen om livskvalitet

 3. 2011

  Den tredje europeiska undersökningen om livskvalitet

 4. 2016

  Fältarbete och datainsamling för den fjärde europeiska undersökningen om livskvalitet

 5. 2017

  7 December

  Digital lansering av resultaten från den europeiska undersökningen om livskvalitet 2016

 6. 2018

  23 Januari

  Publicering av den europeiska undersökningen om livskvalitet 2016: Översiktsrapport

 7. 2018

  8 Mars

  Debatt om den europeiska undersökningen om livskvalitet i Bryssel

 8. 2018

  September

  sekundära analyser om följande ämnen:

  Förtroende för institutioner på 2000-talet., Social sammanhållning och välbefinnande i Europa., Kvalitet på offentliga tjänster., Generationsövergripande skillnader i livskvalitet.