Flerspråkighet

Eurofounds språkpolitik genomförs inom ramen för dess nuvarande arbetsprogram och styrs av Eurofounds strategi för kommunikationsinsatser.

Tre principer i strategin genomsyrar Eurofounds flerspråkiga förhållningssätt.

  • Eurofounds främsta mål är att se till att beslutsfattare på EU-nivå får den högkvalitativa, aktuella och politiskt relevanta information de behöver för att förbättra levnads- och arbetsvillkoren i Europa.
  • Eurofound kommer att nå ut på nationell nivå när det gäller inverkan på eller genomförande av EU-politik på nationell nivå eller då det är tydligt att Eurofound kan bidra med användbar jämförande information om frågor som är relevanta på EU-nivå.
  • Eurofound respekterar flerspråkighetens roll i kommunikationen i hela EU och inser vikten av att européer kan få tillgång till information på sina egna språk.

Mot denna bakgrund översätts en del av Eurofounds material och webbinformation till flera språk för att underlätta tillgången för alla användare i medlemsstaterna.

Eurofounds webbplats är flerspråkig i följande omfattning:

  • Flerspråkig navigering finns tillgänglig på hela webbplatsen.
  • Ett antal överordnade målsidor översätts till alla språk. ”Alla språk” avser alla 24 officiella språk i EU förutom iriska och maltesiska, för vilka översättning har varit begränsad på grund av mycket lågt utnyttjande. Detsamma gäller för valda nyckelsidor, t.ex. innehållet ”Om Eurofound” och sidor som rör Eurofoundundersökningar. Datavisualiseringsverktyget som presenterar undersökningsdata är tillgängligt på alla språk.
  • Översatta publikationer offentliggörs online.

För översättning av publikationer gäller följande program:

  • Sammanfattningar av publikationer översätts till alla språk.
  • Årsboken om att bo och arbeta i Europa och vissa andra viktiga publikationer översätts till franska, tyska och upp till tre ytterligare språk vid behov.
  • Instituts- och marknadsföringsmaterial översätts vid behov.
  • Ad hoc-förfrågningar om översättning och tillhandahållande på begäran av översättning av särskilda publikationer bedöms från fall till fall.

Tolkning vid evenemang som arrangeras av Eurofound kommer att tillhandahållas för det relevanta språket/de relevanta språken då detta är möjligt.

Eurofound kommer att fortsätta att använda pragmatiska och kostnadseffektiva metoder för att genomföra sin språkpolitik. Dess avsikt är att möjliggöra ett omfattande tillhandahållande av flerspråkigt innehåll för att optimera tillgängligheten för användarna i medlemsstaterna och samtidigt svara på efterfrågestyrda behov där det är lämpligt. Språkpolitiken och dess genomförande ses ständigt över mot bakgrund av Eurofounds arbetsprogram, kommunikationsprioriteringar och tillgängliga resurser.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar