Observatorier

Eurofound har tre tematiska observatorier. Dessa fungerar som portaler för att kontinuerligt samla in och offentliggöra data och information. De befintliga observatorierna, det europeiska centrumet för övervakning av arbetslivet och Europeiskt centrum för övervakning av förändringar, och det nyligen inrättade EurLIFE ger tillgång till fyra huvudsakliga ämnesområden inom ramen för programplaneringsperioden 2017–2020.

Det europeiska centrumet för övervakning av arbetslivet

 

Europeiskt centrum för övervakning av förändringar

  • Förändringar på arbetsmarknaden
  • Välfungerande och inkluderande arbetsmarknader
  • Bevakning av strukturella förändringar och hantering av omstruktureringar
  • Innovation och jobbskapande i företag

 

European Observatory on Quality of Life – EurLIFE (”det europeiska centrumet för övervakning av livskvalitet”)

 

Det europeiska centrumet för övervakning av arbetslivet

Det europeiska centrumet för övervakning av arbetslivet tillhandahåller forskning och jämförande information om viktig utveckling avseende arbetsvillkor och hållbart arbete samt förhållandet mellan arbetsmarknadens parter som påverkar alla medlemsstater samt EU-nivån. På området för förhållandet mellan arbetsmarknadens parter samlar det information om frågor med anknytning till den sociala dialogen, samtidigt som det bevakar arbetslivets utveckling i medlemsstaterna. Centrumet strävar efter att bidra till utvecklingen av evidensbaserat beslutsfattande och evidensbaserad praxis som förbättrar arbetslivskvaliteten.

Europeiskt centrum för övervakning av förändringar

Europeiskt centrum för övervakning av förändringar tittar på den ekonomiska och sociala utvecklingen som driver på förändringar på de europeiska arbetsmarknaderna. Det publicerar forskning som utforskar sätt att åstadkomma välfungerande och inkluderande arbetsmarknader, övervakar strukturella förändringar och hanterar omstruktureringar, samt underlättar för innovation och jobbskapande i företag.

EU:s omstruktureringsövervakare vid Europeiskt centrum för övervakning av förändringar tillhandahåller uppdaterade analyser om omstrukturering av företag, som kompletteras med uppgifter om relevant lagstiftning och stödinitiativ. Resultaten presenteras i sökbara databaser och i årsrapporter.

EU:s omstruktureringsövervakare beskriver förändringar inom sysselsättningen på medlemsstatsnivå och EU-nivå och visar var sysselsättningen växer eller minskar, och konsekvenserna av detta för kvaliteten i arbetet.

European Observatory on Quality of Life (EurLIFE) (”det europeiska centrumet för övervakning av livskvalitet”)

EurLIFE erbjuder tillgång till resultaten av analyser av undersökningsdata och kvalitativ forskning på området livskvalitet och offentliga tjänster. Forskningen utforskar den inverkan som samhällskvaliteten har på välbefinnandet. Den undersöker även tillgången till och kvaliteten på offentliga tjänster.

Datainsamling

Eurofounds nätverk av europeiska korrespondenter bidrar till alla tre observatorierna. Dessa experter, som täcker alla 28 medlemsstater (plus Norge), bedömer aktuella nationella situationer, utarbetar fallstudier och rapporter, analyserar resultat och lämnar underlag för Eurofounds Europaomfattande jämförande analys – inom och utanför EU28.