Om det europeiska centrumet för övervakning av arbetslivet

Det europeiska centrumet för övervakning av arbetslivet, som inrättades 2014, för samman Eurofounds sedan länge etablerade observatorier Europeiska observationsorganet för arbetsmarknadsrelationer (EIRO) och Europeiska observationsorganet för arbetsvillkor (EWCO).

Roll

Det europeiska centrumet för övervakning av arbetslivet omfattar Eurofounds alla resurser för arbetsvillkor och hållbart arbete och för förhållandet mellan arbetsmarknadens parter. Det stöds av ett nätverk av europeiska korrespondenter i alla EU:s medlemsstater och Norge som regelbundet rapporterar om nationell utveckling inom arbetslivet. En ytterligare informationskälla utgörs av Eurofounds två regelbundna undersökningar om arbetslivsfrågor: Europeiska undersökningen av arbetsvillkor och Europeiska företagsundersökningen.

Främsta fokus

Det europeiska centrumet för övervakning av arbetslivet omfattar två strategiska ämnesområden inom ramen för Eurofounds programplaneringsperiod 2017–2020:

På området förhållandet mellan arbetsmarknadens parter omfattar det europeiska centrumet för övervakning av arbetslivet två delämnen:

Genom sin rapportering om utvecklingen i arbetslivet tillhandahåller det europeiska centrumet för övervakning av arbetslivet regelbundna uppdateringar på följande områden:

  • Aktörer och institutioner.
  • Kollektivt förhållande mellan arbetsmarknadens parter.
  • Enskilt förhållande mellan arbetsmarknadens parter.
  • Lön.
  • Arbetstid och balans mellan arbetsliv och privatliv.
  • Hälsa och välbefinnande på arbetet.
  • Kompetens, inlärning och anställbarhet.
  • Arbetsorganisation.
  • Utveckling på EU-nivå.

Produkter

Rapportering om arbetslivets utveckling

Eurofounds nätverk av europeiska korrespondenter tillhandahåller uppdateringar på landsnivå om den senaste utvecklingen inom arbetslivet på kvartalsbasis. Denna rapportering kompletteras av ämnesvisa uppdateringar på de områden som förtecknas ovan och andra landspecifika artiklar. Den årliga översynen av arbetslivet understryker den viktigaste utvecklingen på nationell nivå och på EU-nivå. Korrespondenterna lämnar jämförande information från alla medlemsstater och Norge, vilket utgör underlag för rapporter och ämnesvisa uppdateringar.

Representativitetsstudier

År 2006 gav kommissionen Eurofound mandat att genomföra studier om representativiteten hos den europeiska arbetsmarknadens parter på sektorsnivå. Dessa studier är utformade för att tillhandahålla grundläggande information som krävs för att inrätta och driva branschvisa kommittéer inom den sociala dialogen på europeisk nivå. Kommissionen använder dessa kommittéer som en mekanism för samråd mellan arbetsmarknadens parter inom ramen för artikel 154 i EUF-fördraget.

Resurser

I det europeiska centrumet för övervakning av arbetslivets landsprofiler om arbetsliv finns relevant information om de strukturer, institutioner och regler som styr arbetslivet i EU:s 28 medlemsstater och Norge, samt på EU-nivå. 

Databasen över löner, arbetstid och kollektiva tvister innehåller en uppsättning data på landsnivå som omfattar EU28 och Norge för perioden 2000–2015. Den tittar på de system som för närvarande är inrättade (t.ex. lagstiftning eller kollektivavtal) och vissa resultat (t.ex. avtalsenlig lön enligt kollektivavtal eller arbetstid).

Ordboken om förhållandet mellan arbetsmarknadens parter är en omfattande samling av de vanligaste begreppen inom sysselsättning och förhållandet mellan arbetsmarknadens parter på EU-nivå i dag. Ordboken, som uppdateras regelbundet, innehåller ungefär 380 poster med länkar till EU:s lagstiftning och rättspraxis.

Annan forskning

Vid det europeiska centrumet för övervakning av arbetslivet finns även ytterligare forskning om arbetsvillkor och förhållandet mellan arbetsmarknadens parter, såsom sekundära analyser från Eurofounds undersökningar, regelbundna rapporter om lön och arbetstid, rapporter som sammanställts på begäran av Eurofounds intressenter och annan strategisk forskning på området.

Under programplaneringsperioden 2017–2020 kommer Eurofound att utforska genomförbarheten hos en stridsåtgärdsövervakare som syftar till att kartlägga stridsåtgärder i Europa, dessas orsaker och resultat. Eurofound ser även över sin strategi för rapportering om kollektivförhandlingar.

Målgrupp

Det europeiska centrumet för övervakning av förändringar strävar efter att bistå Eurofounds primära intressenter, däribland arbetsmarknadens parter i Europa, EU:s institutioner och medlemsstaternas regeringar, samt beslutsfattare och yrkesverksamma inom områdena arbetsvillkor och hållbart arbete samt förhållandet mellan arbetsmarknadens parter.