Arbetsvillkor i EU: konvergens och divergens 1990–2005 - Sammanfattning

År 2005 genomförde Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) den fjärde europeiska undersökningen om arbetsvillkor sedan 1990. Under denna femtonårsperiod har EU genomgått stora förändringar på olika nivåer. Syftet med den här rapporten är främst att titta närmare på två forskningsfrågor. För det första handlar det om att med utgångspunkt från de olika omgångarna av den europeiska undersökningen om arbetsvillkor försöka avgöra om arbetslivskvaliteten har konvergerat eller divergerat över tiden. För det andra är syftet att undersöka om det går att urskilja liknande rörelser mellan europeiska länder under perioden.Ladda ned PDF: SV (pdf 45.9 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar