Arbetsvillkor i Europeiska unionen: Arbetstid och arbetsintensitet - Sammanfattning

Den fjärde europeiska undersökningen om arbetsvillkor (European Working Conditions Survey) som gjordes 2005 av Europeiska institutet för förbättring av levnadsoch arbetsvillkor (Eurofound) handlar om ämnen som ligger högt uppe på Europeiska unionens sysselsättningsagenda. Ett av de teman som undersöktes var arbetstiden och arbetsintensiteten samt konsekvenserna för samhället och arbetsmarknaden som helhet. Studien tittade på hur arbetsintensiteten ser ut och hur den kan mätas. Resultaten visade att det finns ett starkt samband mellan arbetsintensitet och dåliga arbetsvillkor, både fysiska och psykiska.Ladda ned PDF: SV (pdf 48.19 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar