Polarisering på arbetsmarknaden och arbetskvalitet i kristider: European Jobs Monitor 2013

I den här rapporten beskrivs de strukturella förändringarna av sysselsättningen på de europeiska arbetsmarknaderna före, under och efter konjunkturnedgången 2008–2009. En slutsats är att förlusten av arbetstillfällen i Europa under konjunkturnedgången hade en starkt polariserande verkan på lönestrukturen. Under perioden 2010–2012 var polariseringen mindre. En jobbaserad metod används för att urskilja hur förändringarna i nettosysselsättningen på nationell och europeisk nivå fördelade sig mellan jobb i olika lönekvintiler. Två alternativa kriterier för att rangordna jobb bygger på de anställdas genomsnittliga utbildningsnivå respektive ett flerdimensionellt mått på arbetskvalitet, indexet för arbetskvalitet mätt med andra mått än lönen. Detta nya index, som har tagits fram med hjälp av uppgifter från den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor, bygger på information om en mängd jobbattribut som samhällsvetenskapliga forskare har kopplat till de anställdas välbefinnande.Ladda ned PDF: SV (pdf 39.8 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar