Omstrukturering av Europas små och medelstora företag

Omstrukturering är ett permanent inslag i Europas ekonomiska struktur. För att förbli hållbara och konkurrenskraftiga måste företagen anpassa sig efter ändrade förutsättningar. Hittills har politiken främst varit inriktad på omstrukturering av stora företag. På grund av de små och medelstora företagens relativa betydelse – de utgör över 99 procent av alla europeiska företag och svarar för cirka 66 procent av alla arbetstillfällen i den privata sektorn – måste beslutsfattare på alla nivåer förstå de speciella utmaningar som mindre företag ställs inför för att kunna ge denna ryggrad i den europeiska ekonomin rätt stöd. På grundval av information från 85 fallstudier från samtliga EU:s medlemsstater och andra källor beskrivs i rapporten vad som är utmärkande för små och medelstora företag när de förbereder sig på och genomför omstruktureringar. De viktigaste faktorerna som driver på förändringar analyseras liksom de faktorer som kan avgöra om en omstrukturering blir framgångsrik. Rapporten innehåller en bred, komparativ översikt över hur omstrukturering påverkar de anställda och företaget samt ett antal förslag på framtida strategiska åtgärder.Ladda ned PDF: SV (pdf 40.06 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar