Den tredje europeiska företagsundersökningen – Arbetsplatsrutiner: Mönster, prestationer och välbefinnande

Den tredje omgången av Eurofounds europeiska företagsundersökning genomfördes 2013. Undersökningen omfattade ledningsföreträdare i mer än 24 000 företag. I förekommande fall – i 6 800 av företagen – intervjuades även arbetstagarföreträdare. Undersökningen tog upp arbetsplatsrutiner i samband med arbetsorganisation, personaladministration, direktinflytande och social dialog. Efter en redovisning av resultaten går rapporten sedan igenom hur dessa rutiner står i relation till varandra och hur de påverkar resultaten för företagen och arbetstagarna. Sammantaget konstateras att företag som använder rutiner för gemensamt beslutsfattande kring det dagliga arbetet, har en måttligt strukturerad intern organisation, i begränsad omfattning investerar i personaladministration men också har omfattande rutiner för direktinflytande har de bästa poängen i fråga om företagsresultat och välbefinnande på arbetsplatsen.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar