Arbetstidsutvecklingen på 2000-talet: Arbetstidslängd och dess reglering inom EU

I denna rapport undersöks de huvudsakliga trenderna och milstolparna som kännetecknar utvecklingen av de viktigaste aspekterna när det gäller kollektivt avtalad arbetstid i EU under 2000-talets första decennium. Rapporten, som främst bygger på information som Eurofound har samlat in i alla EU-medlemsstater och Norge, är framför allt inriktad på fem sektorer: kemikalier, metallarbete, bank, detaljhandel och offentlig förvaltning. I rapporten beskrivs de institutionella regleringssystemen i EU-medlemsstaterna och Norge. Utvecklingen av både avtalad arbetstid (tid som förväntas ägnas åt arbetet enligt kollektivavtal eller som avtalats mellan arbetsgivare och arbetstagare) och vanlig arbetstid (tid som i praktiken ägnas åt arbetsaktiviteter i vanliga fall) mellan 1999 och 2014 utvärderas. I rapporten beskrivs konflikten mellan kraven på kortare arbetstid för att få en bättre balans mellan arbete och privatliv och färre hälsoproblem för arbetstagare, och behovet av flexibilitet i fråga om arbetstid för att tillgodose behoven i den moderna världsekonomin.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar