Strategi för integration av flyktingar och asylsökande på arbetsmarknaden

Rapporten redogör för den befintliga forskningen om flyktingars och asylsökandes integration på arbetsmarknaden mot bakgrund av flyktingkrisen. Den innehåller uppdaterad information om lagstiftning och praktisk tillämpning under det första halvåret av 2016, undersöker integration på arbetsmarknaden i ett vidare sammanhang av mottagandet av asylsökande och stödet till både dem och flyktingar, samt utreder vilken roll arbetsmarknadens parter spelar. Slutsatsen av studien är att de huvudsakligen berörda länderna har gjort många insatser för att erbjuda de asylsökande ett snabbare och enklare tillträde till arbetsmarknaden. I vissa länder har arbetsmarknadens parter varit aktiva när det gäller att utforma mer effektiva åtgärder för integration på arbetsmarknaden och även lanserat vissa lovande initiativ. Det plötsliga och omfattande inflödet av asylsökande har dock medfört många utmaningar och det återstår att se hur dessa hinder ska övervinnas.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar