Europeiska undersökningen om livskvalitet 2016

Närmare 37 000 personer i 33 europeiska länder (28 EU-medlemsstater och fem kandidatländer) intervjuades under fjärde kvartalet 2016 för den fjärde europeiska undersökningen om livskvalitet (EQLS). I denna rapport ges en översikt över resultaten från EU-medlemsstaterna. Information från de tidigare undersökningarna, liksom annan forskning, används för att granska trender när det gäller livskvalitet, mot bakgrund av de europeiska samhällenas föränderliga sociala och ekonomiska profil. Tio år efter den globala ekonomiska krisen undersöks ett flertal aspekter på välbefinnande och livskvalitet samt samhällskvalitet och kvaliteten på offentliga tjänster. Resultaten visar att det fortfarande finns betydande skillnader mellan länderna på många områden, men att orsakerna till detta är mer nyanserade. Varje medlemsstat har vissa styrkor på en del områden i fråga om välbefinnande, men vissa samhällen dras med fler nackdelar än andra. I samtliga länder kvarstår betydande skillnader mellan olika sociala grupper. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar