Arbetsvillkor för arbetstagare i olika åldrar

I takt med den demografiska utvecklingen förändras arbetslivet inom EU. En ökande efterfrågan och en minskande tillgång på arbetskraft för att tillgodose de sociala behoven hos den åldrande befolkningen har lett till högre sysselsättningsnivåer för äldre arbetstagare och längre arbetsliv. Politiska reformer är – på det hela taget – inriktade på att höja den obligatoriska pensionsåldern och att ge finansiella incitament för äldre arbetstagare att stanna kvar i arbete efter pensionsåldern. Det finns dock ett antal andra faktorer som påverkar arbetstagarnas beslut att fortsätta arbeta upp i hög ålder, bland annat hälsa och välbefinnande, balans mellan arbetsliv och privatliv, karriärmöjligheter och trygga anställningsförhållanden samt arbetsvillkor för eget inflytande, arbetstid och psykosociala aspekter på arbetsplatsen. I den här rapporten analyseras dessa faktorer djupgående för de 28 EU-medlemsstaterna, baserat på uppgifter från den senaste europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS 2015) mot bakgrund av Eurofounds koncept för hållbart arbete genom hela livet.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar