Quality of life

Social sammanhållning och välbefinnande i Europa

Under senare år har det ofta hävdats att den sociala sammanhållningen, samhällets sociala struktur, håller på att försvagas. I denna rapport undersöks det empiriskt om det finns någon grund för en sådan alarmistisk hållning och hur viktig den sociala sammanhållningen är för medborgarnas upplevda livskvalitet. Rapporten bygger på data från de tre senaste omgångarna av Eurofounds europeiska undersökning av livskvalitet, som genomfördes 2007, 2011 och 2016, och har som mål att bedöma den nuvarande nivån av social sammanhållning i EU samt dess utveckling över tid. Den är inriktad på grupper som löper risk att uppleva svag social sammanhållning och på samhälleliga särdrag som skapar sammanhållning. Sammantaget visar resultaten att digital kompetens har blivit en avgörande drivkraft för social sammanhållning, utöver förutsägbara drivkrafter som välstånd, ett generöst och inkluderande välfärdssystem, hög utbildningsnivå och låg arbetslöshet, vilket leder till större sammanhållning i samhället och därmed lyckligare EU-medborgare.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar