Kooperativ och sociala företag: Arbete och sysselsättning i utvalda länder

Kooperativ och sociala företag värdesätts för sin motståndskraft mot cykliska och strukturella ekonomiska förändringar och förmåga att bidra till den lokala och regionala ekonomiska utvecklingen, inbegripet social inkludering. De senaste åren har man i allt högre grad uppmärksammat deras förmåga att främja EU:s politiska mål att skapa fler och bättre arbetstillfällen, motverka utvecklingen mot atypiska anställningsformer och främja EU-integrationen efter den globala finanskrisen 2008. Baserat på fallstudier från organisationer i fem EU-medlemsstater undersöker denna rapport hur europeiska kooperativ och sociala företag bidrar till att skapa och bibehålla arbetstillfällen. I rapporten beskrivs egenskaperna hos de arbetstillfällen som skapas och bibehålls samt de olika stödåtgärder som organisationerna använder för utveckling och förnyelse. Den innehåller ett antal slutsatser som syftar till att stödja tillhandahållandet av dessa arbetstillfällen vid kooperativ och sociala företag.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar