Public services

Bristande jämlikhet i ungas människors tillgång till informations- och stödtjänster

De senaste åren har det uttryckts farhågor på EU-nivå och nationell nivå om att kombinationen av pressen i skolan, förväntningarna från föräldrar och pressen från samhället kan göra övergången till vuxen ålder svår för unga människor – med risk för långvariga negativa konsekvenser. Ett sätt att underlätta övergången är att tillhandahålla lämpliga informations- och stödtjänster under dessa viktiga livsförändrande år. Men det visar sig att inte alla ungdomar har tillgång till sådana tjänster. I den här rapporten beskrivs vad som utmärker de ungdomar som har störst svårigheter att få tillgång till samhällstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster, de typer av tjänster som är mest relevanta för dem och de största utmaningarna de möter i tillgången till informations- och stödtjänster. I rapporten tas också upp vad tjänsteleverantörerna kan göra för att se till att de når ut till unga människor som behöver deras stöd. Det ges innovativa exempel på hur man kan ta itu med ojämlikheter i tillgången till tjänster.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar