Quality of life

De offentliga organens roll för att integrera flyktingar och asylsökande

Efter att fler än tre miljoner asylsökande anlände till EU under en treårsperioden 2015–2017 stod medlemsstaterna inför ett antal utmaningar i samband med integrationen av nyanlända i landet. I denna rapport undersöks den roll som offentliga organ har i den sociala och ekonomiska integrationen av flyktingar och asylsökande, särskilt vad gäller bostäder, sociala tjänster, hälso- och sjukvård och utbildning. Rapporten syftar till att identifiera de faktorer som hindrar denna process och de faktorer som bidrar till en framgångsrik integrering. Det övergripande fokuset ligger på destinationsländerna, särskilt de tre länder som påverkas mest av tillströmningen av flyktingar och asylsökande: Österrike, Tyskland och Sverige.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar