Working conditions

Arbetsvillkor och arbetstagares hälsa

I denna rapport används uppgifter från den europeiska undersökningen om arbetsvillkor för att undersöka arbetsvillkoren och deras inverkan på arbetstagarnas hälsa. Om arbetslivet ska förbli hållbart trots den åldrande befolkningen måste fler personer komma i sysselsättning och arbeta längre. I rapporten undersöks samspelet mellan arbetsrelaterade krav, som medför en ökad risk för utmattning, och resurser, som ökar arbetstagarnas engagemang och välbefinnande. Av resultaten framgår att de fysiska riskerna inte har ökat men förblir stora, samtidigt som de känslomässiga kraven har ökat, vilket innebär att de psykosociala riskerna i samband med arbete blir allt större. Förändringar över tiden tyder på att risken för dålig hälsa visserligen är koncentrerad till vissa yrken, men att de yrken som traditionellt sett har ansetts innebära låga risker i allt högre grad medför risker som sannolikt påverkar arbetstagarnas hälsa och välbefinnande.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar