Anticipating and managing the impact of change

Den digitala tidsåldern: konsekvenser av automatisering, digitalisering och plattformar för arbete och anställning

Flagship report
Publicerad
15 december 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Ladda ned
Författare: 
Mandl, Irene

Resultat

 • För att se till att Europa inte hamnar efter regioner i övriga världen, utan drar nytta av digitaliseringen, bör lagstiftare utforska sätt att ytterligare stödja digitaliseringen av europeiska företag. De bör till exempel överväga att ge ekonomiskt stöd, utbyta användningsfall om digital utbyggnad och underlätta samarbete kring utveckling och genomförande av teknik. En möjlighet att göra detta är det statliga stöd som kopplas till Europeiska kommissionens facilitet för återhämtning och resiliens.
Read more
 • För att se till att Europa inte hamnar efter regioner i övriga världen, utan drar nytta av digitaliseringen, bör lagstiftare utforska sätt att ytterligare stödja digitaliseringen av europeiska företag. De bör till exempel överväga att ge ekonomiskt stöd, utbyta användningsfall om digital utbyggnad och underlätta samarbete kring utveckling och genomförande av teknik. En möjlighet att göra detta är det statliga stöd som kopplas till Europeiska kommissionens facilitet för återhämtning och resiliens.
 • Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att stödja små och medelstora företag (i linje med visionen för Europas digitala årtionde) såväl som specifika sektorer och medlemsstater som behöver öka takten på digitaliseringen.
 • Verktyg för att förutse kompetensbehov, såsom Cedefops kompetenskarta för EU, eller liknande instrument i medlemsstaterna, bör bibehållas och vid behov utvecklas ytterligare för att fokusera på kompetensbehov i den digitala tidsåldern.
 • Vägar bör utforskas för att utrusta sårbara grupper (såsom äldre arbetstagare eller de med låg formell utbildning) med relevant kompetens, i linje med den europeiska pelaren för sociala rättigheter och den nya kompetensagendan för Europa. Samtidigt behöver chefer utbildas i den specifika kompetens som krävs för arbetsorganisation och personalhantering i den digitala tidsåldern. För arbetstagare som påverkas av uppsägningar kan Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare spela roll för att stödja deras omskolning eller kompetensutveckling.
 • Verktyg för tidig varning och reaktion bör användas för att uppmärksamma politiska beslutsfattare på indikationer på minskad sysselsättningskvalitet som uppstår på grund av användning av digital teknik, inklusive potentiell felaktig klassificering av anställningsstatus. Lagstiftare bör utforska orsakerna till sådan utveckling och dess inverkan på företag och arbetstagare som underlag för välgrundat beslutsfattande.
Read less

Sammanfattning

Tekniska förändringar går allt snabbare i takt med att kapaciteten hos elektronisk utrustning att digitalt lagra, processa och förmedla information utökas. Digitaliseringen omvandlar EU:s ekonomi och arbetsmarknader: nästan en tredjedel av arbetsplatserna i EU kategoriseras som i hög grad digitalRead more

Tekniska förändringar går allt snabbare i takt med att kapaciteten hos elektronisk utrustning att digitalt lagra, processa och förmedla information utökas. Digitaliseringen omvandlar EU:s ekonomi och arbetsmarknader: nästan en tredjedel av arbetsplatserna i EU kategoriseras som i hög grad digitaliserade. Vilka är konsekvenserna av den digitala revolutionen för anställning och arbete? Hur kan detta påverka dialogen mellan arbetsmarknadens parter?

Eurofound har tagit fram en mängd material som tittar på dessa frågor. Materialet struktureras kring tre förändringsvektorer inom digitaliseringen – automatisering, digitalisering och plattformar – som påverkar anställning och arbetsvillkor samt dialogen mellan arbetsmarknadens parter. De huvudsakliga resultaten av denna undersökning har sammanställts i onlineresursen The digital age: Automation, digitisation and platforms (den digitala tidsåldern: automatisering, digitalisering och plattformar). Denna rapport använder den resursen för att ge en sammanfattning av resultaten och slutsatser.

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sidor: 
  34
  Referensnummer: 
  EF21007
  ISBN: 
  978-92-897-2213-1
  Katalognummer: 
  TJ-06-21-150-EN-N
  DOI: 
  10.2806/288
  Catalogue info

  Den digitala tidsåldern: konsekvenser av automatisering, digitalisering och plattformar för arbete och anställning

  Författare: 
  Mandl, Irene

  Format

  Citera denna publikation: 

  Eurofound (2021), The digital age: Implications of automation, digitisation and platforms for work and employment, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF21007EN1
  Catalogue info

  Den digitala tidsåldern: konsekvenser av automatisering, digitalisering och plattformar för arbete och anställning

  Författare: 
  Eurofound

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
 • Tables and graphs

  The flagship report contains the following tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Employment – Main opportunities and risks
  • Table 2: Quality of work and working conditions – Main opportunities and risks
  • Table 3: Social dialogue and collective bargaining – Main opportunities and risks

  List of figures

  • Figure 1: Overview of the expected challenges for work and employment by vector of change
  • Figure 2: Analytical framework of the discussion
  • Figure 3: Digitalisation intensity of establishments (%), by establishment size, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 4: Prevalence of platform work in the EU27, Norway and the UK, 2013–2014 and 2020
  • Figure 5: Change in number of employees since 2016 (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 6: Expected change in number of employees in the coming three years (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 7: Shares of employees whose jobs have high automation risk (%), by occupation, EU27, 2020
  • Figure 8: Management approach (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
 • Online resource

  The digital age: Automation, digitisation and platforms

  The digital age resource provides an overview of research findings on topics at the centre of digitalisation, structured around three vectors of change – automation, digitisation and platforms. It explores the implications of the digital revolution for employment, working conditions and social dialogue. Findings are presented in a range of research digests, policy pointers and definitions.

Forskning som genomfördes före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020, men som offentliggjordes efter detta datum, kan omfatta uppgifter om EU:s 28 medlemsstater. Efter detta datum tar forskningen endast hänsyn till de 27 EU-medlemsstaterna (EU-28 minus Förenade kungariket), om inget annat anges.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar