Quality of life in Europe: Social inequalities

Report
Publicerad
3 december 2013
pdf
Format
Executive summary in 25 languages
Ladda ned

Sammanfattning

This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four cRead more
This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels. 
Read less

Format

 • Rapport

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef13621
  Catalogue info

  Livskvalitet i Europa: sociala skillnader

  Författare: 
  Eurofound
  I denna rapport undersöks sociala skillnader i fördelningen av friheter och möjligheter mellan enskilda personer och befolkningsgrupper i Europa. Genom att använda data från den europeiska undersökningen om livskvalitet byggs en evidensbas upp över sociala skillnader inom fyra viktiga områden av livet: hälsa, levnadsstandard, arbete och sysselsättning samt personligt liv, familjeliv och socialt liv. I rapporten granskas vilken roll viktiga sociala bestämningsfaktorer spelar för sociala skillnader, bland annat kön, ålder, funktionshinder, anställningsförhållande och medborgarskap, samt andra drivkrafter. I rapporten konstateras att det i vissa fall finns belägg för att nackdelarna blivit mer utbredda och att de sociala skillnaderna ökat mellan den andra omgången av den europeiska undersökningen om livskvalitet 2007 och den tredje omgången 2011. Ökad politisk uppmärksamhet bör ägnas åt de flerdimensionella aspekterna av välbefinnande. Effektiva offentliga åtgärder rekommenderas för att ta itu med sociala skillnader och se till att dessa frågor integreras i den allmänna politiken på EU-nivå och medlemsstatsnivå.


  Finns för nedladdning på 25 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar