Social partners and gender equality in Europe

Report
Uppdaterad
27 november 2014
Publicerad
18 november 2014
Format
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Sammanfattning

This report assesses the role of the social partners in advancing gender equality in Europe. It explores the actions taken within the different national frameworks of industrial relations and against the ranking of the Member States on the Gender Equality Index. Overall, significant actions are being taken by European and national social partner organisations and companies in support of gender equality. These tend to put the emphasis on campaigning and educational activities and the integration of work–life balance measures in national policies or collective agreements. The research also shows that while national peak-level social partner organisations have implemented a limited number of initiatives aimed at improving their internal gender equality performance, the representation of women in decision-making remains relatively weak. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  66
  Reference No: 
  EF1458
  ISBN: 
  978-92-897-1307-8
  Catalogue: 
  TJ-06-14-033-EN-N
  DOI: 
  10.2806/90975
  Catalogue info

  Social partners and gender equality in Europe

  This report assesses the role of the social partners in advancing gender equality in Europe. It explores the actions taken within the different national frameworks of industrial relations and against the ranking of the Member States on the Gender Equality Index. Overall, significant actions are being taken by European and national social partner organisations and companies in support of gender equality.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14581
  Catalogue info

  Arbetsmarknadens parter och jämställdheten i Europa

  Authors: 
  Eurofound

  I den här rapporten granskas arbetsmarknadsparternas roll för att främja jämställdhet i Europa. Den omfattar en granskning av de åtgärder som vidtagits inom olika nationella ramverk för arbetsmarknadsrelationer och i förhållande till medlemsstaternas rankning i jämställdhetsindexet. Generellt sett vidtar de europeiska och nationella arbetsmarknadsorganisationerna och företagen betydande åtgärder för att främja jämställdheten. Åtgärderna är i huvudsak inriktade på kampanjer och utbildningsinsatser och på integrering av åtgärder för balans mellan arbetsliv och privatliv i den nationella politiken och kollektivavtalen. Undersökningen visar också att medan nationella paraplyorganisationer har genomfört ett begränsat antal initiativ som syftar till att förbättra det interna jämställdhetsarbetet, är kvinnornas representation i beslutsprocesserna fortfarande relativt svag.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar