Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

Report
Uppdaterad
06 oktober 2015
Publicerad
09 september 2015
Format
Executive summary in 22 languages

PDF

Sammanfattning

Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States. The analysis reveals that while there is significant variation in the types of WPI practices in companies, the process of why and how these practices are implemented shows considerable similarity. While the reasons for introducing WPI are mainly related to enhancing efficiency, competitiveness and innovation, one positive result seems to be to strengthen the position of employees and employee representatives. As a result, WPI outcomes often lead to both enhanced economic performance and a better quality of working life for all concerned. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  EF1540
  ISBN: 
  978-92-897-1393-1
  Catalogue: 
  TJ-01-15-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/64717
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

  Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15401
  Catalogue info

  Innovation på arbetsplatsen i europeiska företag

  Authors: 
  Eurofound

  Innovationer på arbetsplatsen definieras som metoder som gör det möjligt för arbetstagare att delta i en organisatorisk förändring på ett sätt som förbättrar arbetslivets kvalitet och organisationens resultat. I den här rapporten granskar vi motiven bakom införandet av innovationer på arbetsplatsen och beskriver innovationsarbetet med utgångspunkt i fallstudier från 51 företag i tio olika EU-länder. Effekterna av innovationer på arbetsplatsen analyseras ur olika perspektiv – organisationens, ledningens, arbetstagarnas och arbetstagarföreträdarnas. Analysen visar att företagen skiljer sig väsentligt åt i fråga om vilka typer av arbetsplatsinnovationer de genomför, men att anledningarna till att genomföra innovationer – och sätten att göra det på – är ganska lika. Skälen för att införa innovationer på arbetsplatsen är i första hand att öka effektiviteten, konkurrenskraften och förmågan till innovation. Ett annat positivt resultat verkar vara att arbetstagarnas och arbetstagarföreträdarnas ställning stärks. Till följd av detta leder arbetsplatsinnovationer ofta både till bättre ekonomiska resultat och bättre arbetskvalitet för alla inblandade.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar