The concept of representativeness at national, international and European level

Report
Publicerad
19 december 2016
Format
Executive summary in 22 languages

PDF

Sammanfattning

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels. It shows that representativeness has various meanings across the 28 Member States and Norway, with most countries featuring a combination of legal conformity and mutual recognition. Based on information provided by national correspondents in the 28 EU Member States and Norway, the report analyses the concept of representativeness at national level by reviewing key elements such as electoral success, organisational strength in terms of membership, and the capacity to negotiate. The final section turns to the methodology used by Eurofound to assess representativeness since 1996 and raises the question as to whether this approach should be refined or modified after 10 years of application. An executive summary is also available - see Related content.

See also: Annexes: Survey questionnaire - Tables - Figures

 • Report

  Number of Pages: 
  82
  Reference No: 
  EF1644
  ISBN: 
  978-92-897-1556-0
  Catalogue: 
  TJ-06-16-037-EN-N
  DOI: 
  10.2806/517612
  Catalogue info

  The concept of representativeness at national, international and European level

  The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16441
  Catalogue info

  Begreppet representativitet på nationell, internationell och europeisk nivå

  Authors: 
  Eurofound

  Arbetsmarknadsparternas representativitet ger dem legitimitet i deras olika roller i arbetsmarknadsrelationerna, vare sig det sker genom social dialog, kollektivförhandlingar eller deltagande i det statliga beslutsfattandet eller genomförandet. I denna rapport jämförs hur arbetsmarknadsparternas representativitet definieras på nationell, europeisk och internationell nivå. Den visar att representativitet har olika innebörd i de 28 medlemsstaterna och Norge och att de flesta länder tillämpar en kombination av rättslig överensstämmelse och ömsesidigt erkännande. Baserat på information från de nationella korrespondenterna i de 28 medlemsstaterna och Norge innehåller rapporten en analys av representativitetsbegreppet på nationell nivå, med en granskning av centrala faktorer som valframgångar, organisatorisk styrka i form av många medlemmar och förhandlingsförmåga. I det sista avsnittet granskas den metod som Eurofound sedan 1996 använder för att bedöma representativitet, med frågan om huruvida metoden bör förfinas eller ändras efter tio års tillämpning.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar