Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

Report
Publicerad
27 april 2016
Format
Executive summary in 22 languages

PDF

Sammanfattning

The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies. This report examines how public authorities are currently regulating labour market intermediaries across Member States, highlighting the effectiveness or otherwise of different registration or licensing schemes. It also examines activities by social partners aimed at preventing the trafficking of labour. The overall aim is to contribute to the development of a best practice guide for public authorities to encourage better monitoring and enforcement of regulations deterring trafficking for the purpose of labour exploitation. 

Individual national contributions are available.

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF1603
  ISBN: 
  978-92-897-1421-1
  Catalogue: 
  TJ-04-16-215-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75809
  Catalogue info

  Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

  The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16031
  Catalogue info

  Reglering av mellanhänder på arbetsmarknaden och arbetsmarknadens parters roll i förebyggandet av människohandel med arbetskraft

  Authors: 
  Eurofound

  Rätten till fri rörlighet för arbetstagare inom EU fastställs i artikel 48 i EEG-fördraget från 1957. I dagens samhälle bidrar privata mellanhänder på arbetsmarknaden – såsom bemanningsföretag och arbetsförmedlingar – till att främja denna rörlighet för arbetstagare genom att förmedla kontakter mellan enskilda arbetstagare och organisationer som är i behov av arbetskraft. På grund av kryphål i lagstiftningen riskerar vissa arbetstagare och sårbara grupper att utnyttjas av oseriösa bemanningsföretag. I denna rapport undersöks hur offentliga myndigheter för närvarande reglerar mellanhänder på arbetsmarknaden i olika medlemsstater. Effektiviteten eller bristen på sådan i olika registrerings- eller licensieringssystem betonas. Dessutom granskas åtgärder som utförs av arbetsmarknadens parter för att förebygga människohandel med arbetskraft. Det övergripande syftet är att bidra till framtagandet av en handbok för bästa praxis för offentliga myndigheter i fråga om övervakning och efterlevnadskontroll av lagar och regler vars syfte är att hindra människohandel för arbetskraftsexploatering.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar