Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers

Report
Uppdaterad
14 december 2016
Publicerad
14 december 2016
Format
Executive summary in 21 languages

PDF

Sammanfattning

This report expands on existing research on the labour market integration of refugees and asylum seekers as a response to the refugee crisis. It updates information on legislation and practical arrangements in the first half of 2016, examines labour market integration in the broader context of receiving asylum seekers and supporting both them and refugees, and explores the role of the social partners. The study finds that the main countries affected made many efforts to provide faster and easier access to their labour markets for asylum seekers. In some, the social partners have been active in designing more effective labour market integration policies and have launched some promising initiatives. The sudden and large inflow of asylum seekers, however, posed many challenges, and it remains to be seen how those obstacles can be overcome. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF1646
  ISBN: 
  978-92-897-1559-1
  Catalogue: 
  TJ-04-16-956-EN-N
  DOI: 
  10.2806/18416
  Catalogue info

  Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers

  This report expands on existing research on the labour market integration of refugees and asylum seekers as a response to the refugee crisis. It updates information on legislation and practical arrangements in the first half of 2016, examines labour market integration in the broader context of receiving asylum seekers and supporting both them and refugees, and explores the role of the social partners.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16461
  Catalogue info

  Strategi för integration av flyktingar och asylsökande på arbetsmarknaden

  Authors: 
  Eurofound

  Rapporten redogör för den befintliga forskningen om flyktingars och asylsökandes integration på arbetsmarknaden mot bakgrund av flyktingkrisen. Den innehåller uppdaterad information om lagstiftning och praktisk tillämpning under det första halvåret av 2016, undersöker integration på arbetsmarknaden i ett vidare sammanhang av mottagandet av asylsökande och stödet till både dem och flyktingar, samt utreder vilken roll arbetsmarknadens parter spelar. Slutsatsen av studien är att de huvudsakligen berörda länderna har gjort många insatser för att erbjuda de asylsökande ett snabbare och enklare tillträde till arbetsmarknaden. I vissa länder har arbetsmarknadens parter varit aktiva när det gäller att utforma mer effektiva åtgärder för integration på arbetsmarknaden och även lanserat vissa lovande initiativ. Det plötsliga och omfattande inflödet av asylsökande har dock medfört många utmaningar och det återstår att se hur dessa hinder ska övervinnas.

  Available in 21 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar