Exploring the diversity of NEETs

Report
Publicerad
04 juli 2016
Format
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Sammanfattning

The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the economic and social vulnerability of young people and their labour market participation, it has often been criticised because of the heterogeneity of the population it captures. This report explores the diversity of NEETs and suggests seven subgroups into which the NEET population can be disaggregated using data routinely collected for the EU Labour Force Survey. Through analysis of the data for each of these subgroups, it offers a contemporary overview of the composition of the NEET population, both at EU28 level and in each Member State. It is hoped this information will help policymakers more precisely target interventions intended to ease young people’s engagement with the world of work and training. A separate annex presents detailed information on the composition of NEETs in the 28 Member States

 • Full report

  Number of Pages: 
  72
  Reference No: 
  EF1602
  ISBN: 
  978-92-897-1466-2
  Catalogue: 
  TJ-01-16-364-EN-N
  DOI: 
  10.2806/15992
  Catalogue info

  Exploring the diversity of NEETs

  The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the economic and social vulnerability of young people and their labour market participation, it has often been criticised because of the heterogeneity of the population it captures. This report explores the diversity of NEETs and suggests seven subgroups into which the NEET population can be disaggregated using data routinely collected for the EU Labour Force Survey.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16021
  Catalogue info

  Unga som varken arbetar eller studerar – en kartläggning av mångfalden

  Authors: 
  Eurofound

  Begreppet NEET (Not in Employment, Education or Training), unga som varken arbetar eller studerar, har sedan 2010 använts som ett verktyg för att ta fram beslutsunderlag för ungdomspolitiken i Europeiska unionens 28 medlemsstater. Begreppet har varit ett välkommet komplement till de traditionella indikatorer som används för att förstå unga människors ekonomiska och sociala sårbarhet och deras deltagande på arbetsmarknaden, men det har också kritiserats på grund av att den del av befolkningen som det omfattar är så heterogen. I den här rapporten kartläggs mångfalden i NEET-kategorin och föreslås sju undergrupper som kategorin kan delas upp i, med hjälp av uppgifter som rutinmässigt samlas in för EU:s arbetskraftsundersökning. Genom analys av uppgifterna för var och en av dessa undergrupper erbjuder rapporten en samtida översikt över NEET-kategorins sammansättning, både på EU28-nivå och i varje medlemsstat. Vi hoppas att denna information kommer att hjälpa beslutsfattarna att rikta in sina insatser för att göra det lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och i utbildningsvärlden.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar